สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

Share
Hot news

Branch news : ข่าวสาขาเขตพื้นที่

สปสช.จับมือกระทรวงสาธารณสุขประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในภาคอีสาน

สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจากการคุ้มครองสิทธิสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการระดับโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในภาคอีสาน วันที่ 24-26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.เมือง จ.อุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยบริการที่รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิ ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ นักวิชาการสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ใน 20 จังหวัดภาคอีสาน และบุคลากร สปสช.เขต 7 ขอนแก่น สปสช.เขต 8 อุดรธานี สปสช.เขต 9 นครราชสีมา และ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รันตแสง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานเปิดงาน และ บรรยายพิเศษ Service plan กับการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยกล่าวว่า เรื่องร้องเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นกว่า 80% เป็นเรื่องมาจากการบริการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดบริการในโรงพยาบาล และอีก 20% เป็นเรื่องร้องเรียนบุคลากรแพทย์ ทั้งนี้เป็นเพราะประชาชนสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมากขึ้นในยุดปัจจุบัน
การประชุมเน้นสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อยกระดับการดำเนินงานสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการ แก่ผู้รับผิดชอบงานการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ สาระสำคัญวันแรกการประชุม เรื่อง คุ้มครองสิทธิ บทบาทและความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลไกและเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิในพื้นที่ โดย ทันตแพทย์กวี วีระเศรษฐกุล ผอ.สปสช.เขต 8 อุดรธานี ก้าวทันสถานการณ์ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในระบบหลักประกันสุขภาพ โดย นายวีระพงศ์ เจริญเกตุ รอง ผอ. สำนักกฎหมาย สปสช. เวทีเสวนา จากศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการ โดย นางศิริลักษณ์ ผดุงพล โรงพยาบาลชัยภูมิ นางพรรณี แสงอินทร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด นางปนิษฐา วงศ์คำจันทร์ โรงพยาบาลนครพนม ดำเนินการอภิปรายโดย นายพูนไชย ไตรภูธร สปสช.เขต 9 นครราชสีมา
วันสองการประชุม สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ?อะไรใหม่? การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ปี 2560 โดย นางเบญจมาส เลิศชาคร รอง ผอ.สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช. สถานการณ์เรื่องร้องเรียนและความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเขต 7 ขอนแก่น ตามรอยความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ด้วย RCA โดย นายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม ผอ.ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น และ ประชุมกลุ่มย่อย ?RCA เครื่องมือผู้ให้บริการและผู้รับบริการ? และวันที่สามของการประชุม มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพบริการ เรื่อง HA และการกำกับคุณภาพมาตรฐานการบริการ โดยแพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเสิศ รอง ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพและมาตรฐานสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และนำเสนอแลกเปลี่ยนผลการประชุม ?RCA เครื่องมือผู้ให้บริการและผู้รับบริการ? เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริการต่อไป
: 2017-04-25

Hot newsHot newsHot news

This site is best viewed using Firefox!