สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

Share
Hot news

Branch news : ข่าวสาขาเขตพื้นที่

สสส.จับมือ สปสช.เขต 8 อุดรธานี และ เครือข่ายฯ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน สร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยส่งเสริมการอ่าน

วันนี้ 21 กรกฎาคม 2560 นพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผอ.สปสช.เขต 8 อุดรธานีเปิดการประชุมพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชุมชนและการรณรงค์สาธารณะสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยนิทาน หนังสือ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเขต 8 อุดรธานี ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
นพ.กวี วีระเศรษฐกุล กล่าวถึง การสนับสนุนงบประมาณโดยสามารถเชื่อมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือกองทุนตำบล จากประกาศอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 ว่าด้วยการสนับสนุนโครงการสำหรับ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กแรกเกิด-เด็กเล็ก ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์อย่างครอบคลุม ทั่วถึง และเข้าถึงบริการอย่างเสมอภาค สร้างระบบในการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิด-เด็กเล็ก อย่างมีคุณภาพ และบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อเด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการเจริญเติบโต สมองได้รับการเรียนรู้ตามช่วงวัยและมีพัฒนาการสมวัย และสร้างการมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูเด็กอย่างองค์รวมจากครอบครัวสู่ชุมชนและศูนย์เด็กเล็ก เช่น กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครู ผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
///////////////////////
: 2017-07-21

Hot newsHot news

This site is best viewed using Firefox!