สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

Share
Hot news

Branch news : ข่าวสาขาเขตพื้นที่

สปสช.เขต 8 อุดรธานี อบรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี2560 ในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน

ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผู้อำนวยการสปสช.เขต 8 อุดรธานี เปิดการอบรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2560 มีผู้เข้าร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ นครพนม บึงกาฬ หนองคาย เลย หนองบัวลำภู สกลนคร อุดรธานี จำนวน 800 คน วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.เมือง จ.อุดรธานี

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายเรื่อง ?การกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการระบบสาธารณสุขในท้องถิ่น? และ นพ.วุฒิไกร ศักดิ์สุรกานต์ ที่ปรึกษา สปสช.เขต 8 อุดรธานี บรรยายเรื่อง ?การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่?

ในการอบรมเพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความเข้าใจ โดยเน้นหลักการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การจัดทำแผนงานโครงการ การพิจารณาอนุมัติโครงการ และการเบิกจ่ายเงิน การใช้เงินข้ามปีงบประมาณ และการคืนเงินโครงการ ในการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ในปี 2560-2561: 2017-08-10

Hot newsHot news

This site is best viewed using Firefox!