สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

Share
Hot news

Branch news : ข่าวสาขาเขตพื้นที่

ประชุม Board Relation อปสข.และ อคม. สปสช.เขต 8 อุดรธานี

วันที่ 22 มกราคม 2561 สปสช.เขต 8 อุดรธานี ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) และ คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเขตพื้นที่ (อคม.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง อปสข.และ อคม. ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2561 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลแม่ปิง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมี นพ.วินัย สวัสดิวร อดีตเลขาธิการ สปสช. ร่วมแลกเปลี่ยนถึง อดีต ปัจจุบัน อนาคต ระบบหลักประกันสุขภาพไทย หลังจากนั้น อสปข.และ อคม. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่อีสานตอนบนอย่างไรให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
: 2018-01-22

Hot newsHot news

This site is best viewed using Firefox!