สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

Share
Hot news

Branch news : ข่าวสาขาเขตพื้นที่

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนประชุมแลกเปลี่ยนด้านการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ สปสช.เขต 8 อุดรธานี

วันที่ 19 มี.ค. 61 (09.30-12.00 น.) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน นำโดย นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการ สปสช. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ คณะอนุกรรมการฯ นางสาวดวงนภา พิเชษฐ์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ สปสช. และบุคลากร สปสช.เขต 8 อุดรธานี เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระฯ 50(5) อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู และประชุมแลกเปลี่ยนด้านการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน ศูนย์ประสานงานประชาชน และ หน่วยฯ 50(5) อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ในพื้นที่รับผิดชอบ สปสช.เขต 8 อุดรธานี มีศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจำนวน 6 แห่ง และ หน่วยหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระฯ 50(5) จำนวน 9 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน ทำหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษา ประสานงานแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ พร้อมตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริการ ดำเนินการประสานงาน ชี้แจง ทำความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือต่างๆเพื่อให้ผู้ร้องเรียนได้รับบริการสาธารณสุขตามสิทธิ
: 2018-03-19

Hot newsHot newsHot news

This site is best viewed using Firefox!