สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

Share
Hot news

Branch news : ข่าวสาขาเขตพื้นที่

ผลประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีบัญชี 60 ได้ 4.78 จากคะแนนเต็ม 5

บอร์ด สปสช.รับทราบผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีบัญชี 2560 โดยกรมบัญชีกลาง ผลการดำเนินงานในภาพรวมปี 2560 มีคะแนนประเมิน 4.87 คะแนน เทียบกับปีที่ผ่านมา ปี 2559 ได้คะแนน 4.78 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เป็นประธานได้รับทราบรายงานผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดย กรมบัญชีกลาง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะที่ปรึกษากรมบัญชีกลาง ได้รายงานผลการประเมินเบื้องต้นที่จะนำเสนอคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานทุนหมุนเวียนให้ความเห็นชอบ

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในภาพรวมปี 2560 มีคะแนนประเมิน 4.87 คะแนน เทียบกับปีที่ผ่านมา ปี 2559 ได้คะแนน 4.78 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการเงิน 2.ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.ด้านการปฏิบัติการ 4.ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน โดยเกณฑ์ด้านที่ 1 และด้านที่ 3 ได้คะแนน เต็ม 5 คะแนน เช่นเดียวกับปี 2559 เกณฑ์ด้านที่ 2 ได้คะแนนเต็ม 5 คะแนนเพิ่มขึ้นจาก 4.65 ในปี 2559 และด้าน 4 ได้ 4.59 คะแนน ลดลงจาก 4.61 ในปี 2559

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน เป็นการประเมินผลตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการรายงานผลการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2559 ที่กำหนดให้กรมบัญชีกลางดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เกณฑ์การประเมิน ปฏิทินการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขการประเมินผลการดำเนินงานที่คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนกำหนด อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทุนหมุนเวียนให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ทุนหมุนเวียน

?ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าเกณฑ์ต้องรับการประเมินในลักษณะเดียวกับ สปสช.อีกกว่า 100 แห่ง สำหรับ สปสช.มีคะแนนการประเมินอยู่ในเกรด A ทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551และได้รับรางวัล เช่น รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น รางวัลทุนหมุนเวียนเกียรติยศดีเด่น แตกต่างกันในแต่ละปีติดต่อกัน 7 ปี ซึ่งเป็นการสะท้อนกระบวนการดำเนินงาน โดยการนำของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ทั้ง 4 ด้าน ตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน? นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว
: 2018-03-25

Hot news

This site is best viewed using Firefox!