เอกสารประกอบการประชุม พิจารณาและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560โซนที่ 1 จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 3 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
     รายละเอียด ..
     
      ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์ 1          
   
  date post on..  30/01/2560 14:32