เอกสารข้อเสนอ Hearing 60 ประกอบการประชุมพิจารณาและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โซนที่ 2 จังหวัดสกลนครและ นครพนม วันที่ 21 มีนาคม 2560
     รายละเอียด ..
     
                
   
  date post on..  21/02/2560 11:13