แบบฟอร์มขอแก้ไขคะแนน โปรแกรมระบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561
     รายละเอียด ..
     
เมื่อเขียนข้อคะแนนที่ต้องการแก้ไขแล้ว ให้ ลงชื่อผู้ขอแก้ไขคะแนน และ สแกนแบบขอแก้ไขคะแนน
ส่งมาที่ pisit.m@nhso.go.th ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2560

      ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์ 1          
   
  date post on..  21/08/2560 09:04