แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2561
     รายละเอียด ..
     
update ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560

แนวทางฯ (หน้า 24-25 รายการข้อมูล 1,2 เงื่อนไขข้อมูล 1,2 สูตรการคำนวณ ตัวชี้วัดที่ 6 ACSC และหน้า 29 เกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัดที่ 9 )

      ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์ 1          
   
  date post on..  28/12/2560 08:53