เอกสารประกอบการอบรมใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สปสช. ( อปท ที่รับเครื่องอ่านบัตร )
     รายละเอียด ..
     

เอกสารประกอบการอบรมใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สปสช...คลิ้กโหลด...
                
   
  date post on..  20/03/2561 09:00