สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

วันที่อัพโหลดไฟล์
ลำดับ
รายการ
รายละเอียด
File1
File2
File3
04/12/2560
1
แนวทางการบริหารจัดการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561 เอกสารบรรยาย : แนวทางการบริหารจัดการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ2561
04/12/2560
2
เอกสารประกอบการบรรยาย : LTC-การจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตฯ เอกสารเพื่อใช้ดำเนินงานกรณีหน่วยงานรัฐมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
28/11/2560
3
"แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ (QOF) ปีงบประมาณ 2561"
23/11/2560
4
แบบลงทะเบียนรับเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด สปสช. เขต 8 อุดรธานี ให้กับหน่วยงาน อปท .
1. แบบลงทะเบียนรับเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด สปสช. เขต 8 อุดรธานี ให้กับหน่วยงาน อปท .2.รายชื่อจำนวน อปท 723 แห่ง สปสช เขต 8 อุดรธานี23/11/2560
5
แจ้งหลักเกณฑ์การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
21/11/2560
6
คู่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เอกสารประกอบการอบรมการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)
13/11/2560
7
เอกสารประกอบการ "ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561 และแนวทางการใช้จ่ายเงินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข "
เอกสารประกอบการประชุม คลิกโหลด!!


.....แบบประเมิน คลิกที่นี่.....
30/10/2560
8
เอกสารประกอบการ "ประชุมชี้แจงแนวทางบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561" ..คลิ้กโหลด...
19/10/2560
9
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ ประจำปี 2561
เอกสารประกอบการประชุม คลิกโหลด!!


.....แบบประเมิน คลิกที่นี่.....
28/09/2560
10
"การระงับการจ่ายยาทุกกลุ่มจากคลังเวชภัณฑ์ของ สปสช." การระงับการจ่ายยาทุกกลุ่มจากคลังเวชภัณฑ์ของ สปสช. จากวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
04/09/2560
11
เอกสารประกอบการประชุม "จิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยง" วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ..คลิ้กโหลด...
04/09/2560
12
เอกสารประกอบการอบรม อปท. 4-5 กันยายน 2560 ..คลิ้กโหลด...
21/08/2560
13
แบบฟอร์มขอแก้ไขคะแนน โปรแกรมระบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561
เมื่อเขียนข้อคะแนนที่ต้องการแก้ไขแล้ว ให้ ลงชื่อผู้ขอแก้ไขคะแนน และ สแกนแบบขอแก้ไขคะแนน
ส่งมาที่ pisit.m@nhso.go.th ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2560
08/08/2560
14
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 5-7 ก.ค. 2560
04/08/2560
15
แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ์
02/08/2560
16
เอกสารประกอบการอบรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2560
24/07/2560
17
แบบคำร้องกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข
24/05/2560
18
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงการรักษาจาาก CAPD เป็น HD การขอรับการสนับสนุนยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoietin) และการขยายเวลาฟอกเลือกชั่วคราว ในระบบหลักประกันสุขภาพให้เข้าถึงบริการทดแทนไต เขต ๘ อุดรธานี สามารถดาวโหลดเอกสารแนบได้ที่นี่
08/05/2560
19
รายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ มี.ค. 60
07/03/2560
20
เอกสารประกอบการประชุม การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (9 มี.ค. 2560) เอกสารประกอบการประชุม การเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
< ก่อนหน้า | [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | ต่อไป > [ ทั้งหมด 5 หน้า ]