ลำดับ
รายการ
รายละเอียด
File1
File2
File3

ผู้ส่ง

1
รายงานผลการประเมินเพื่อจัดระดับธรรมาภิบาลขององค์กร สปสช. เขต 8 อุดรธานี ปี 2559
อุษณีย์
2
รายงาน “การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ล่าช้า”
อุษณีย์
3
รายงานผลการรายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายชดเชยอุปกรณ์รองเท้าเบาหวาน
อุษณีย์
4
รายงานผลการอบรมหลักสูตร Coaching Program
อุษณีย์
5
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การบริหารการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ผู้ป่วยใน ผลงาน 10 เดือน ประจำปี 2556
นันทนา
6
สรุปการรับบริการ OP Refer ผลงานตุลาคม 2555-พฤษภาคม 2556 ประจำปี 2556 รายละเอียดราย case ได้จัดส่งให้จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นันทนา
7
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สรุปผลการดำเนินงานการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปี 2556 ผลงาน 6 เดือนเทียบ Pre-Paid รายละเอียด ..
นันทนา
8
สรุปการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ไตรมาส 1 ผลงาน 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2556 เทียบผลงานการจ่ายล่วงหน้า
นันทนา
9
สรุปการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ผลงาน 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2555 เทียบผลงานการจ่ายล่วงหน้า
นันทนา
10
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ผลงานเทียบจ่ายล่วงหน้า 8 เดือน ประจำปี 2555
นันทนา
11
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การตรวจสอบเวชระเบียน ประจำปี 2555
นันทนา
12
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานสถานการณ์ของ รพ.เอกชนนอกเครือข่าย กรณี อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน ประจำปี 2555
นันทนา
13
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการดำเนินงานการบำบัดทดแทนไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ด้วยวิธีล้างไตผ่านทางช่องท้อง (Continuous ambulatory peritoneal dialysis: CAPD) ณ 26 กุมภาพันธ์ 2555
นันทนา
14
การพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย ปี 2554
อุษณีย์
15
Fact sheet ผลการดำเนินงานการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ๑๑ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๕๓-สิงหาคม ๒๕๕๔ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
นันทนา
16
การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพบริการระดับปฐมภูมิ ปี 2554
อุษณีย์
17
Fact Sheet การตรวจสอบเวชระเบียน ณ หน่วยบริการ ประจำปี ๒๕๕๔
นันทนา
18
การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2554
อุษณีย์
19
Factsheet –NHSO- บริหารจัดการโรคเรื้อรัง DM/HT สปสช. เขต ๘ อุดรธานี ฉบับที่ ๑
นันทนา
20
สรุปผลการดำเนินงานงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพบริการ สปสช.เขต 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ2553 สรุปผลการดำเนินงานงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพบริการ สปสช.เขต 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ2553
สินีนุศ
< ก่อนหน้า | [ 1 ] [ 2 ] | ต่อไป > [ ทั้งหมด 2 หน้า ]