ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุมวิชาการ PD Forum และ RRRT-TTC international conference 2017
     รายละเอียด ..
      ด้วยเครือข่าย Regional RRT Technology and Training Center โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะจัดประชุมวิชาการ PD Forum และ RRRT-TTC international conference 2017 เพื่อนำความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดทดแทนไตในระดับชาติและนานาชาติมาเผยแพร่ต่อยอดและยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของประเทศให้แก่บุคลากรในเครือข่ายและบุคลากรที่มีส่วนช่วยดูแลผู้ป่วยโรคไตให้มีศักยภาพในระดับนานาชาติ
ในการนี้เครือข่าย Regional RRT Technology and Training Center ขอเชิญบุคลากรดูแลงานล้างไตผ่านทางช่องท้องและงานด้านโรคไตอื่นๆ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก รายละเอียดเพิ่มเติม....ตามเอกสารแนบท้าย

     ดาวน์โหลด Download File