ด่วน!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 2 (หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.)
     รายละเอียด ..
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 2 (หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.)
ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ ตาม URL นี้
http://110.77.142.132/nhso8/seminar/coursedetail.php?courseid=436
     ดาวน์โหลด Download File