สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

วันที่อัพโหลดไฟล์
ลำดับ
รายการ
รายละเอียด
File
09/03/2561
1
ด่วน!! ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 2 (หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 2 (หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.) ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ ตาม URL นี้ http://110.77.142.132/nhso8/seminar/coursedetail.php?courseid=436
03/01/2561
2
ดาวน์โหลด "แอพพลิเคชั่น ก้าวใหม่ สปสช." แอพพลิเคชั่น ก้าวใหม่ สปสช. ให้คุณรู้สิทธ ใช้สิทธหลักประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับระบบปฏิบัติการ Android เพียงเข้าไปที่ play store แล้วค้นหาแอพพลิเคชั่นชื่อว่า "ก้าวใหม่ สปสช." สำหรับระบบปฏิบัติการ ios เพียงเข้าไปที่ app store แล้วค้นหาแอพพลิเคชั่นชื่อว่า "ก้าวใหม่ สปสช." รายละเอียดตามลิ้งค์แนบท้าย......https://www.youtube.com/watch?v=sEqSV1Lz-Ew โหลดเลย !! ได้ทั้งระบบ Android และ ios ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย
12/06/2560
3
ด่วน!! ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ. อุดรธานี วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่ ด่วน!! ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ. อุดรธานี วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม
23/02/2560
4
ด่วน!!!!ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบการโอนให้กับหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 กพ.60 ที่โรงแรมเจริญโฮเตล ด่วน!!!!ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและระบบการโอนให้กับหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 27 กพ.60 ที่โรงแรมเจริญโฮเตล Download เอกสารประกอบการประชุมที่ Download file/เอกสาร และนำมาด้วยตนเอง....
18/01/2560
5
ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุมวิชาการ PD Forum และ RRRT-TTC international conference 2017 ด้วยเครือข่าย Regional RRT Technology and Training Center โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะจัดประชุมวิชาการ PD Forum และ RRRT-TTC international conference 2017 เพื่อนำความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดทดแทนไตในระดับชาติและนานาชาติมาเผยแพร่ต่อยอดและยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของประเทศให้แก่บุคลากรในเครือข่ายและบุคลากรที่มีส่วนช่วยดูแลผู้ป่วยโรคไตให้มีศักยภาพในระดับนานาชาติ ในการนี้เครือข่าย Regional RRT Technology and Training Center ขอเชิญบุคลากรดูแลงานล้างไตผ่านทางช่องท้องและงานด้านโรคไตอื่นๆ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก รายละเอียดเพิ่มเติม....ตามเอกสารแนบท้าย
17/01/2560
6
เอกสารประกอบ โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามงานโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด สปสช.เขต ๘ อุดรธานี ...คลิ้ก เอกสารประกอบ โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามงานโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด สปสช.เขต ๘ อุดรธานี ...
04/11/2559
7
คู่มือ โครงการบันทึกหนังสือรับรองการเกิด BR .คู่มือ โครงการบันทึกหนังสือรับรองการเกิด BR ..เว็บที่เกี่ยวข้อง
.ระบบให้บริการหนังสือรับรองการเกิด ..


04/11/2559
8
ขอเชิญประชุมวิชาการ "Easy Asthma and COPD Clinic Key driver to improve the quality of Asthma and COPD manegement" ขอเชิญประชุมวิชาการ "Easy Asthma and COPD Clinic Key driver to improve the quality of Asthma and COPD manegement" ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย : แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ IT ที่รับผิดชอบโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังประจำโรงพยาบาล หากสนใจกิจกรรมดังกล่าว...กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมมาที่ : auiy.28@hotmail.com ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบท้ายมานี้ ....
31/10/2559
9
ประกาศ !! เรื่องรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค สิทธิ UC เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอแจ้งประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 1. เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค 2. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีหน่วยบริการให้บริการอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อนและการตัดเท้า จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
31/10/2559
10
ประกาศ !! เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีคนพิการที่เป็นผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีคนพิการสิทธิประกันสังคม ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยบริการใช้เป็นแนวทางในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขต่อไป รายละเอียดดังไฟล์แนบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
20/10/2559
11
ประกาศ !! เรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชัน 2.04 เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สปสช. ขอประกาศแจ้งเรื่องการดาวน์โหลดโปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชัน 2.04 ซึ่งวางให้ดาวน์โหลดวันที่ 18 ตุลาคม 2559 (http://eclaim.nhso.go.th/webComponent/download/DownloadAction.do) ซึ่งมีรายละเอียดที่มีการแก้ไขหลัก ๆ ดังนี้ 1. เพิ่มการบันทึกเบิกกรณี หมวด 13 : บริการทางทันตกรรม ตามประกาศกรมบัญชีกลาง สิทธิข้าราชการ อปท. 2. เพิ่มการบันทึกเบิกกรณี หมวด 15 : ค่าบริการฝั่งเข็มฯ และอื่นๆ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง สิทธิข้าราชการ อปท. 3. ปรับปรุงราคาอุปกรณ์ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ของ สิทธิข้าราชการ อปท. 4. เพิ่มการบันทึกเบิกวันที่เริ่มเยี่ยมบ้าน กรณี Palliative care สิทธิ UC 5. เพิ่มการบันทึกเบิกกรณี Stroke , Stemi สิทธิประกันสังคม วิธีการติดตั้งโปรแกรม e-Claim Offline 1.สำรองฐานข้อมูลจากโปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชันเดิม (วิธีการคือ เลือกที่เมนูต้องค่าระบบ -->ผู้ใช้งานระบบ -->เลือกสำรอง/นำกลับฐานข้อมูล และเลือกสำรองฐานข้อมูล ) 2.Uninstall โปรแกรม e-Claim Version เดิมออกก่อน ไม่แนะนำให้ลงโปรแกรมใหม่ทับโปรแกรมเก่า 3.ทำการติดตั้ง โปรแกรม e-Claim Offline เวอร์ชัน 2.04 4.ปรับปรุงตารางข้อมูล Offline (DatabasePatch) 5.นำกลับฐานข้อมูลเดิม ที่ได้สำรองไว้ในข้อแรกกลับเข้าในโปรแกรม (โดยไปที่เมนูตั้งค่าระบบ --> ผู้ใช้งานระบบ -->สำรอง/นำกลับฐานข้อมูล --> กดปุ่มนำกลับฐานข้อมูล) 6. นำเข้าข้อมูลยา Drug Catalog หากไม่นำเข้าจะไม่สามารถบันทึกเบิกค่ายาได้ยกเว้นหากหน่วยบริการใดเบิกเฉพาะสิทธิประกันสังคม ไม่ต้องนำเข้า drug catalog 7. ดำเนินการบันทึกข้อมูลเบิกชดเชยตามปกติ หากติดตั้งโปรแกรมแล้ว error ให้ดำเนินการดังนี้ 1.ฐานข้อมูลแบบ Access ไฟล์แนบ 2. ฐานข้อมูลแบบ MySQL ไฟล์แนบ หมายเหตุ 1. โปรแกรม e-Claim Offline ตั้งแต่เวอร์ชัน 2.0 เป็นต้นไป เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะต้องนำเข้าข้อมูลยา drug catalog หากไม่นำเข้าจะไม่สามารถบันทึกเบิกค่ายาได้ 2. หากหน่วยบริการใดเบิกเฉพาะสิทธิประกันสังคม ไม่ต้องนำเข้า drug catalog จึงเรียนมาเพื่อทราบ
11/10/2559
12
ประกาศ !! เรื่องแนวทางแก้ไขกรณีสิทธิข้าราชการ, อปท. บันทึกเบิกชดเชยหมวด 13, 15 ติด C555 เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สืบเนื่องจากกรณีข้อมูลบริการสิทธิข้าราชการ และ อปท. ติด C 555 สาเหตุเกิดจากการบันทึกเบิกชดเชยค่าบริการในหมวด 13, 15 นั้น สปสช. ขอประกาศแจ้งแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 1. ข้อมูลรับบริการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ติด C 555 หรือผ่านการตรวจสอบ แต่ไม่ได้รับการจ่ายชดเชยค่าบริการหมวด 13, 15 หน่วยบริการไม่ต้องดำเนินการแก้ไขใด ๆ สปสช. จะดำเนินการแก้ไขให้ด้วยการ appeal by NHSO 2. ข้อมูลที่รับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป หน่วยบริการต้องบันทึกเบิกเป็นรายการราย ITEM ตามประกาศของกรมบัญชีกลางกำหนด และจะสามารถบันทึกเบิกเป็นราย ITEM ได้ในโปรแกรม e-Claim เวอร์ชันใหม่ (version 2.04) ซึ่งจะวางให้ดาวน์โหลดภายในเดือนนี้ เมื่อหน่วยบริการ update โปรแกรมแล้วจึงแก้ไขส่งข้อมูลเข้ามาในระบบใหม่ค่ะ หมายเหตุ ทั้งนี้ขอให้หน่วยบริการทุกแห่งทำการ update DatabasePatch เวอร์ชันล่าสุด DatabasePatch25591005 ซึ่งสิ่งที่ดำเนินการแก้ไข ประกอบด้วย 1. แก้ไขกรณีไม่สามารถบันทึกรายการอุปกรณ์ปี 2560 ได้ 2. แก้ไขกรณีรับ rep ข้อมูลที่ส่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ไม่ได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
10/10/2559
13
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 จำนวน 4 เล่ม ได้แก่ 1 .งบเหมาจ่ายและผู้สูงอายุ 2. เอดส์ 3. ไต 4. โรคเรื้อรัง สามารถดาวน์โหลด ได้ตามลิ้งนี้ https://goo.gl/gUGU7e
05/10/2559
14
แจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีหน่วยบริการไม่สามารถบันทึกรายการอุปกรณ์ปี 2560 ได้ เรียน ผู้รับผิดชอบ e-Claim ทุกท่าน เนื่องจากขึ้นปีงบประมาณใหม่ หน่วยบริการจะมีปัญหาว่าไม่สามารถบันทึกรายการอุปกรณ์ของเคสที่รับบริการปี 2560 ได้ ดังนั้น e-Claim ขอแจ้งแนวทางการแก้ไข กรณีหน่วยบริการไม่สามารถบันทึกรายการอุปกรณ์ปี 2560 ได้ การแก้ไข ให้แจ้งหน่วยบริการ update databasePatch ล่าสุดเวอร์ชัน DatabasePatch25591001 ซึ่งวางให้ดาวน์โหลดที่เว็บ e-Claim เมนูดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว เมื่อดำเนินการ update แล้วก็จะสามารถบันทึกรหัสอุปกรณ์ได้ตามปกติค่ะ http://eclaim.nhso.go.th/webComponent/download/DownloadAction.do
22/09/2559
15
ประกาศ !! เรื่องการปิดรับข้อมูลเบิกชดเชยของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( UC ) ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 และข้อมูลรับบริการปี 2558 อนุโลมให้ส่งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2559 โดยไม่ติด C 998 เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สปสช. ขอประกาศแจ้งปิดรับข้อมูลเบิกชดเชยของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( UC ) ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบเพื่อรองรับเงื่อนไขการจ่ายชดเชยของปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจะมีผลทำให้ หน่วยบริการจะไม่สามารถส่งไฟล์ข้อมูลของสิทธิ UC ผ่านเว็บไซต์ e-Claim ในวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หน่วยบริการจะสามารถส่งเบิกข้อมูลสิทธิ UC ผ่านเว็บไซต์ e-Claim ได้อีกครั้งในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป และข้อมูลจะถูกประมวลผลจ่ายชดเชยตามข้อมูลที่ส่งมาในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป ทั้งนี้ข้อมูลรับบริการปี 2558 อนุโลมให้ส่งข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม 2559 โดยไม่ติด C 998: ส่งข้อมูลเกินกำหนด (ตรวจสอบข้อมูลที่ส่ง ต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละสิทธิ ข้อมูลในแต่ละปีงบประมาณ สามารถส่งได้ถึง 30 ก.ย ของปีงบประมาณถัดไปเท่านั้น) จึงขอให้หน่วยบริการส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จในช่วงระยะเวลาดังกล่าว หากส่งตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไปข้อมูลจะติด C998: ส่งข้อมูลเกินกำหนด ข้อมูลรับบริการปี 2559 ที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ข้อมูลจะถูกประมวลผลจ่ายชดเชยตามข้อมูลที่ส่งมาในปีงบประมาณ 2560 และคิดล่าช้าตามระบบปกติ หมายเหตุ ข้อมูลบริการสิทธิข้าราชการ อปท. และสิทธิประกันสังคม ในระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 สามารถส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ e-Claim ได้ตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยคะ
21/09/2559
16
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการฯเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 และซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ (ว 369) เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยกรมบัญชีกลาง ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ (ว 369 ) ลงวันที่ 21 กันยายน 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม และซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์ (ว 369 ) จึงเรียนมาเพื่อทราบ
21/09/2559
17
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้บริจาคที่เสียชีวิต(ว359) เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ด้วยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการออกประกาศการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผ่าตัดเปลี่ยนไตจากผู้บริจาคไตที่เสียชีวิตและกระจกตา เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต รายละเอียดดังไฟล์แนบ ดาวน์โหลดเอกสาร หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้บริจาคที่เสียชีวิต(ว359) จึงเรียนมาเพื่อทราบ
02/09/2559
18
แจ้งการจัดสรรกองทุนสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก และสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP individual Data) งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙..รายละเอียด Click $$แจ้งการจัดสรรกองทุนสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก และสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล (OP/PP individual Data) งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี ได้จัดสรรงบประมาณตามผลงานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก และสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรครายบุคคล งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยใช้ผลงานการส่งข้อมูลตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น 41,842,512.65 บาท(สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยได้โอนงบประมาณไปที่หน่วยบริการแม่ข่าย และขอให้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการลูกข่ายต่อไป สอบถามเพิ่มเติม : สินีนุศ สันติรักษ์พงษ์ Mobile Phone : 081-9655492 E-Mail : sineenus.s@nhso.go.th
02/08/2559
19
ประกาศ !! เรื่องการดาวน์โหลดระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.32 ประกาศ !! เรื่องการดาวน์โหลดระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.32 (ปรับปรุงเงื่อนไขการขอเลขอนุมัติกรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรมบัญชีกลาง และ อปท) ประกาศโดย เดือนเพ็ญ เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 16:46:03 น. เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงการคลังที่ กค 0431.4/ว182 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs) ได้มีการประกาศให้สถานพยาบาลนำหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ขอเลขอนุมัติผ่านระบบเครือข่ายอินเติอร์เน็ตทุกครั้ง เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาระบบการขอเลขอนุมัติ กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ ในระบบโปรแกรม NHSO Client โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ 1. เว็บไซต์ www.nhso.go.th >> บริการออนไลน์ >> Download >> NHSO CLIENT Version 1.0.32 (ปรับปรุงเงื่อนไขการขอเลขอนุมัติกรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรมบัญชีกลาง และ อปท) 2. http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-information_detail.aspx?ContentID=NTkwMDAwNDE2 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ ดาวน์โหลดโปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.32 (ปรับปรุงเงื่อนไขการขอเลขอนุมัติกรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ กรมบัญชีกลาง และ อปท) จึงเรียนมาเพื่อทราบ
13/07/2559
20
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข ฉบับที่ 10 ปี 2559 รายละเอียดตามไฟล์แนบท้าย .........
< ก่อนหน้า | [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] | ต่อไป > [ ทั้งหมด 6 หน้า ]