คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต ๘ อุดรธานี


นายอำนาจ ผการัตน์

ประธานอนุกรรมการ

 

                                                                      
                               ทันตแพทย์กวี วีระเศรษฐกุล
      ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
                             รองประธานอนุกรรมการ

                                                                  
          นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ                      ดร.นพ.พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่8     สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่8                      ที่ปรึกษา                                                   ที่ปรึกษา


นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
นายแพทย์วิวรรธน์  ก่อวิริยกมล
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดเลย
อนุกรรมการ
ทันตแพทย์หญิงจิดาภา  สุนทรธนากุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิสัยเวช จังหวัดหนองคาย
อนุกรรมการ
นายแพทย์ศราวุธ  สันตินันตรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
อนุกรรมการ
นายสุรเชษฐ์  คะดุน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
อนุกรรมการ
นางนิสิต  ศักยพันธ์
ผู้แทนศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จังหวัดอุดรธานี
อนุกรรมการ
นายประดิษฐ์  พรหมเนาว์
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข จ หนองคาย
อนุกรรมการ
นายคงศักดิ์  สวัสดิภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข จ หนองบัวลำภู
อนุกรรมการ
นายอดุลย์  ตระกูลมา
ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
สิบเอกนาวิน  ปะจักโก
องค์กรเอกชนด้านสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ
อนุกรรมการ
นายปรีชา  รัตนสังข์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พันเอกนายแพทย์ชิตพงษ์  ขวัญประชา
ผู้อำนวยการ รพ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ อุดรธานี
อนุกรรมการ
นายแพทย์กิติศักดิ์  ด่านวิบูลย์
รพ สกลนคร จ สกลนคร
อนุกรรมการ
นายแพทย์กิตตินาถ  ติยะพิบูลย์ไชยา
รพ อากาศอำนวย จ สกลนคร
อนุกรรมการ
นายแพทย์วิศณุ  วิทยาบำรุง
นพ สสจ บึงกาฬ
อนุกรรมการ
นายแพทย์จรัญ   จันทมัตตุการ
นพ สสจ นครพนม
อนุกรรมการ
นายแพทย์สุใหญ่   หลิ่มโตประเสริฐ
นพ สสจ หนองบัวลำภู
อนุกรรมการ
นายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา
นพ สสจ หนองคาย
อนุกรรมการ
นายแพทย์สุเจตน์  เลิศเอนกวัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระพล  เจริญธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทองจันทร์  หอมเนตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพรชัย  ปุริวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีเชียงใหม่ จ หนองคาย
อนุกรรมการ
นายเรืองยศ  อินทรธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน จ สกลนคร
อนุกรรมการ
นายไตรสมุทร  จันทร์ศรีเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี จ นครพนม
อนุกรรมการ
นายอำนวย  อินทรธิราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ จ อุดรธานี
อนุกรรมการ
นายทินกร  เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัยพฤกษ์ จ เลย
อนุกรรมการ
นางเยาวเรศ  บัวชุม
ผอ รพ สต นาบัว อ เรณูนคร จ นครพนม
อนุกรรมการ
นายอภิชาติ  หงษาวงษ์
ผู้แทนศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จ นครพนม
อนุกรรมการ
นายสิทธิชัย  คล่องดี
ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสาธารณสุข จ หนองคาย
อนุกรรมการ
นายสงบ  คณะพล
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข จ สกลนคร
อนุกรรมการ
กลับไปหน้าหลัก