คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต ๘ อุดรธานี


นายอำนาจ ผการัตน์

ประธานอนุกรรมการ

 

                                                                      
                               ทันตแพทย์กวี วีระเศรษฐกุล
      ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี
                             รองประธานอนุกรรมการ

                                                                  
          นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ                           ดร.นพ.อิทธิพล สูงแข็ง
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่8     สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่8                      ที่ปรึกษา                                                   ที่ปรึกษา


นายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
นายแพทย์วิวรรธน์  ก่อวิริยกมล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
อนุกรรมการ
นายแพทย์วิศณุ  วิทยาบำรุง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
อนุกรรมการ
นายแพทย์จรัญ   จันทมัตตุการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
อนุกรรมการ
นายแพทย์สุรพงษ์   ผดุงเวียง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
อนุกรรมการ
นายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
อนุกรรมการ
นายแพทย์สมิต  ประสันนาการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
อนุกรรมการ
นายแพทย์กิติศักดิ์  ด่านวิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร
อนุกรรมการ
นายแพทย์กิตตินาถ  ติยะพิบูลย์ไชยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย
อนุกรรมการ
พันเอกนายแพทย์ชิตพงษ์  ขวัญประชา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
อนุกรรมการ
ทันตแพทย์หญิงจิดาภา  สุนทรธนากุล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิสัยเวช จังหวัดหนองคาย
อนุกรรมการ
นางเยาวเรศ  บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
อนุกรรมการ
นายแพทย์ศราวุธ  สันตินันตรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
อนุกรรมการ
นายอำนวย  อินทรธิราช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ จังหวัดอุดรธานี
อนุกรรมการ
นายทินกร  เกษเกษร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัยพฤกษ์ จังหวัดเลย
อนุกรรมการ
นายไตรสมุทร  จันทร์ศรีเมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี จังหวัดนครพนม
อนุกรรมการ
นายพรชัย  ปุริวัฒน์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
อนุกรรมการ
นายเรืองยศ  อินทรธรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
นายแพทย์สุเจตน์  เลิศเอนกวัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปรีชา  รัตนสังข์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทองจันทร์  หอมเนตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีระพล  เจริญธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

สิบเอกนาวิน  ปะจักโก
องค์กรเอกชนด้านสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ
อนุกรรมการ
นายสุรเชษฐ์  คะดุน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
อนุกรรมการ
นางนิสิต  ศักยพันธ์
ผู้แทนศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จังหวัดอุดรธานี
อนุกรรมการ
นายประดิษฐ์  พรหมเนาว์
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
อนุกรรมการ
นายคงศักดิ์  สวัสดิภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู
อนุกรรมการ
นายอดุลย์  ตระกูลมา
ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
นายอภิชาติ  หงษาวงษ์
ผู้แทนศูนย์ประสานงานภาคประชาชน จังหวัดนครพนม
อนุกรรมการ
นายสิทธิชัย  คล่องดี
ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
อนุกรรมการ
นายสงบ  คณะพล
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
อนุกรรมการ
กลับไปหน้าหลัก