ผู้บริหาร
ทันตแพทย์กวี  วีระเศรษฐกุล Kawee Veerasethakul
ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ -
หมายเลขภายใน -
kawee.v@nhso.go.th

นางสาวอุษณีย์  หลอดเณร Utsanee Lordnan
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 089-842-8690
หมายเลขภายใน 5605
utsanee.l@nhso.go.th

นพ.นพรัตน์  พันธุเศรษฐ์ Mr.nopparat panthusait
รองผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 089-6655042

nopparat.p@nhso.go.th

นพ.วุฒิไกร  ศักดิ์สุรกานต์ Woodtigrai Saksurakan
ที่ปรึกษา
โทรศัพท์ 081-8739200

Woodtigrai.s@nhso.go.th

กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และประเมินผล
นางสาวยูริสา  แสนหูม Yurisa Saenhum
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทรศัพท์ 042-325681
หมายเลขภายใน 5613
yurisa.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- งานนโยบายและยุทธศาสตร์
- งานแผนงานและประเมินผล
- งานจัดการการเงินการคลัง
- งานสนับสนุนคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่

นายรังสรรค์  ศรีภิรมย์ Rangsan Sripirom
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ 083-5992262
หมายเลขภายใน 5604
rangsan.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- สารสนเทศองค์กร
นางสาวอริษา  อุปแก้ว Arisa Uppakaew
ลูกจ้าง
โทรศัพท์ 087-2303606

arisa.u@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- สนับสนุนการจัดการการเงินการคลัง
- ประสานงานการเงินและงานกองทุนในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนโครงการ
- สนับสนุนการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่

นางสาวปาลิดา  ตองตาสี Palida Tongtasee
สารสนเทศและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 042-325681

palida.t@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทำและบำรุงรักษา เว็บไซต์สำนักงาน
กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน
นางสาวสินีนุศ  สันติรักษ์พงษ์ Sineenus Santirukpong
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทรศัพท์ 081-9655492
หมายเลขภายใน 5614
sineenus.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- งบเหมาจ่ายรายหัว (IP OP PP Basic Payment)
- กองทุนผู้ป่วยใน
- กองทุนผู้ป่วยนอก
- งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)
- ติดตามประสานงานเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ สธ. (CFO)
- งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

นางสาวสุขใจ  สารทรัพย์ Sukjai Sarasub
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ 098-2797691

sukjai.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- งานตรวจสอบชดเชยคุณภาพบริการ (Audit)
Coding Audit ,Billing Audit ,Quality Audit ,Medical Record Audit

นายพิสิทธิ์  มั่งมี Pisit Mungmee
เจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ 061-4213072 LINE ID:pisitmm

pisit.m@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
-ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
-งานชดเชยค่าบริการทางแพทย์ (E-Claim)

นายอาทิตย์  ฟิเชอร์ Arthit Fischer
เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 065-3159296

arthit.f@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- งานทะเบียนสิทธิ อปท. และการชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนท้องถิ่น
- ขึ้นทะเบียนหน่วยรับจ่ายตรงสิทธิ อปท. (เฉพาะสิทธิ อปท.)
- งานลงทะเบียนสิทธิประชาชนหลักประกันสุขภาพ
- งานระบบทะเบียนการเกิด

กลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายบริการ
นางระวิวรรณ  วันศรี Raviwan Wansri
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทรศัพท์ 084-4390144
หมายเลขภายใน 5609
raviwan.w@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- การบริหารจัดการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (P&P)
- การบริหารจัดการกองทุนโรคเรื้อรัง (DM/HT)
- การบริหารจัดการกองทุนทันตกรรม

นางวรรธิดา  เกตะวันดี Wanthida Ketawandee
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทรศัพท์ 084-7512471

wanthida.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
- งานแพทย์แผนไทย
- งานจิตเวชชุมชน

นายสกุล  วันศรี Sakul Wansri
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ 084-4390121

sakul.w@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- Long Term Care

นางสาววรรณนภา  สระทองหน Wannanapa Srathonghon
เจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ 090-197-5221

wannanapa.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- งานบริหารจัดการกองทุนไต
- งานพัฒนาระบบบริการตติยภูมิเฉพาะด้านและกลุ่มโรคที่มีอัตราตายสูง
- งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ
- งานบริหารจัดการโรคเฉพาะ

นางสาวมณีวรรณ  ดวงมาลา Maneewan Duangmala
เจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ 092-2465750

Maneewan.d@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- สนับสนุนระบบเครือข่ายบริการทุติ/ตติยภูมิ
- งานพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิ/ยา/เวชภัณฑ์
- งานบริการระบบบริการจิตเวชชุมชน

นางสาวอรวรรณ  บรรเทา Orawan Banthao
เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 090-1975220

orawan.b@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- งานบริหารจัดการกองทุนดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค
- กองทุนเวชภัณฑ์ยาและวัคซีน
- งานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ

กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน
นายกังวาฬ  กาญจนะกัณโห Kungwan Kanjanakanho
หัวหน้ากลุ่มงาน
โทรศัพท์ 084-7512625, 081-2616959
หมายเลขภายใน 5621
kungwan.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- การบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป
- การพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร(ISO)และการบริหารความเสี่ยง
- งานบริหารจัดการและประชุมสำนักงาน
- งานควบคุมภายใน/ตรวจสอบภายใน
- งานสรรหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรห

นางสาวอุษณีย์  หมื่นจิตน้อย Ausanee Muenjitnoy
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ 081-5923188
หมายเลขภายใน 5610
ausanee.m@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- งานการเงินงบบริหาร งบสวัสดิการ และงบกองทุน (การจัดประชุม)
- งานการตรวจสอบเอกสาร งบบริหาร งบสวัสดิการ และงบกองทุน (การจัดประชุม)

นายวัฒนา  ประจักษ์วงศ์ Wattana Prajakwong
เจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ 087-224-7964
หมายเลขภายใน 5612
wattana.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- งานจัดซื้อ จัดจ้าง และพัสดุ
- งานซ่อมบำรุงอาคาร และยานพาหนะ

นางภคมณ  พัฒน์ชนะ Pakamon Patchana
เจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ 081-9651192
หมายเลขภายใน 5620
pakamon.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- งานสวัสดิการ
- งาน 5 ส.
- งานจิตอาสา

นางสาวนภารัตน์  แคแขียว Naparat Khaekhiao
เจ้าหน้าที่อาวุโส
โทรศัพท์ 098-2797694
หมายเลขภายใน 5619
naparat.k@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
-งานบัญชี
-งานการเงิน
-งานสนับสนุนการจัดประชุมภายใน และภายนอกสำนักงาน

นางสาวชลิศา  สิทธิกมล Chalisa Sithikamon
เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 083-3322384
หมายเลขภายใน 5623
chalisa.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
งานบริหารสารสนเทศการประกัน
- สนับสนุนการประชุมทางไกล ผ่านระบบ E-Meeting
- การบริหารจัดการระบบ Username / Password
- การสนับสนุนสารสนเทศให้กับบุคลากรในองค์กร
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

นายสุทิน  มินดอน Suthin Mindorn
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 081-7328063

sutin.m@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- การบำรุงรักษาสภาพรถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์
- การดูแลด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
- การจัดให้บริการด้านยานพาหนะแก่บุคลากรของสำนักงานฯ
- การอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆแก่บุคลากรเมื่อออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่

นายชัยวิชิต  ศรีฉันท์ Chaivichit Seejan
พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์ 084-3525673

chaivishit.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- การบำรุงรักษาสภาพรถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์
- การดูแลด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
- การจัดให้บริการด้านยานพาหนะแก่บุคลากรของสำนักงานฯ
- การอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆแก่บุคลากรเมื่อออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่

นางสาวนริศา  นาพูล Narisa Napoon
พนักงานบัญชี
โทรศัพท์ 081-4808825

narisa.n@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
-งานบัญชี
-จัดทำบัญชีในระบบ SAP
-บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรอง
-สนับสนุนการจัดประชุมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

นางสาวศริญญา  พงษ์ไทย Sarinya Pongthai
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 042-325681

sarinya.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
งานธุรการ
-ลงรับหนังสือภายใน และภายนอก
-ส่งออกหนังสือภายใน และภายนอก
-สรุปค่าใช้จ่ายในการส่งออกประจำเดือน
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพิมพ์ผกา  โพธิชำนาญ Pimpaka Potichamnan
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 042-325681

pimpaka.p@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
งานพัสดุงานบ้านงานครัว
-จัดทำบัญชีพัสดุงานบ้านงานครัว
-จัดทำค่าใช้จ่ายงานบ้านงานครัว
-สนับสนุนการจัดประชุมทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน

นางสาวลลิตา  จันทะเกษ Lalita Chanthaket
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 042-325681

Lalita.c@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
สนับสนุนกลุ่มภารกิจในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
-เสนอแฟ้มของกลุ่มภารกิจต่อผู้บริหาร
-สนับสนุนการจัดประชุมทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวภานุลักษณ์  แสนสุข Panuluck Sansuk
พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 086-2362825

Panuluck.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
งานพัสดุสำนักงาน
-จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ / วัสดุ
-สนับสนุนการจัดประชุมทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มภารกิจคุ้มครองสิทธิ์และการมีส่วนร่วม
นางสาววันรพี  สมณช้างเผือก Wanrapee Samanachangphuak
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ 089-142-8740
หมายเลขภายใน 5611
wanrapee.s@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- การบริหารจัดการงานด้านการประชาสัมพันธ์
- พัฒนาและสร้างความร่วมมือการสร้างการรับรู้เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพในสถาบันศึกษา
- บริหารจัดการงานคุ้มครองสิทธิในหน่วยบริการและองค์กรประชาชน
- การรับฟังความทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกั

นายธีระวัฒน์  เจริญชัยรัตนะ Theerawat Charoenchairattana
หัวหน้างาน
โทรศัพท์ (ais Office) 098-2797692,091-863-1330(aisPrivate 2

theerawat.c@nhso.go.th
หน้าที่รับผิดชอบ
- งานคุ้มครองสิทธิ์ ม.50(5),
- ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ, ภาคประชาชน ,งานมิตรภาพบำบัด,อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลับไปหน้าหลัก