บุคลากร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี


ทพ.กวี  วีระเศรษฐกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
E-mail : kawee.v@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
งานที่รับผิดชอบ -
นางสาวอุษณีย์  หลอดเณร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
E-mail : utsanee.l@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
งานที่รับผิดชอบ -
นพ.นพรัตน์  พันธุเศรษฐ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
E-mail : nopparat.p@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
งานที่รับผิดชอบ -
นพ.วุฒิไกร  ศักดิ์สุรกานต์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
E-mail : woodtigrai@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
งานที่รับผิดชอบ -
นายกังวาฬ  กาญจนกัณโห
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน
E-mail : kungwan.k@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7512625
งานที่รับผิดชอบ
- งานบริหารบุคคล
- งานบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ/การควบคุมภายใน/งานบริหารความเสี่ยง

นางระวิวรรณ  วันศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน
E-mail : raviwan.w@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4390144
งานที่รับผิดชอบ
- งานบริหารจัดการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
- งานบริหารการจัดการโรคตาต้อกระจก(cataract)
- การบริหารค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

นางสาวยูริสา  แสนหูม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน
E-mail : yurisa.s@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1975217
งานที่รับผิดชอบ
- งานนโยบายและยุทธศาสตร์
- งานกำกับติดตามประเมินผล(M&E)
- งานสนับสนุนคณะอนุกรรมการฯ

นางวรรธิดา  เกตะวันดี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน
E-mail : wanthida.k@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7512471
งานที่รับผิดชอบ
- งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
- งานบริการแพทย์แผนไทย

นางสาวสินีนุศ  สันติรักษ์พงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงาน
E-mail : sineenus.s@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9655492
งานที่รับผิดชอบ
- งานบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว
- งานตรวจสอบและชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
- งานพัฒนาระบบและวางแผน

นางสาวสุขใจ  สารทรัพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
E-mail : sukjai.s@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2797691
งานที่รับผิดชอบ
- งานตรวจสอบชดเชยคุณภาพบริการ(Audit)
- พัฒนาระบบการตรวจสอบชดเชยคุณภาพบริการ(Audit)

นายสกุล  วันศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
E-mail : sakul.w@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4390121
งานที่รับผิดชอบ
- งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- งาน Long Term Care
- การรักษาแบบประคับประคอง

นางสาววันรพี  สมณช้างเผือก
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
E-mail : wanrapee.s@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1975216
งานที่รับผิดชอบ
- งานบริหารจัดการงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
- งานการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา 18(13)
- ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสู่การจัดการตำบลสุขภาพต้นแบบ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล)
- สร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย 9 ด้าน ต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับพื้นที่

นายธีระวัฒน์  เจริญชัยรัตนะ
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
E-mail : threerawat.j@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2797692
งานที่รับผิดชอบ
- งานบริหารจัดการงานการมีส่วนร่วม องค์กรภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และองค์กรวิชาชีพ
- พัฒนาและสนับสนุนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระ 50(5)
- ส่งเริมและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคุ้มครองสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

นายรังสรรค์  ศรีภิรมย์
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
E-mail : rangsan.s@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
งานที่รับผิดชอบ
- งานแผนงานและกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการสำนักงาน
- งานสนับสนุนสารสนเทศ

นางสาวอุษณีย์  หมื่นจิตน้อย
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
E-mail : ausanee.m@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5923188
งานที่รับผิดชอบ
- งานการเงิน

นางสาววรรณนภา  สระทองหน
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
E-mail : wannanapa.s@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1975221
งานที่รับผิดชอบ
- งานบริหารจัดการระบบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง & บริหารป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง(DM HT)
- งานบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
- งานการบริหารจัดการโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง(Asthma & COPD)

นายวัฒนา  ประจักษ์วงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างาน
E-mail : wattana.p@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2247964
งานที่รับผิดชอบ
- งานสนับสนุนทั่วไป(ซ่อม-บำรุงรักษา/อาคาร/อุปกรณ์/ยานพาหนะ)
- งานจัดซื้อ/จัดจ้างและพัสดุ

นางภคมณ  พัฒน์ชนะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส
E-mail : pakamon.p@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9561192
งานที่รับผิดชอบ
- งานสนับสนุนผู้บริหาร
- งานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ม.๕๗, ม.๕๙
- งานสนับสนุนคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขต

นางสาวนภารัตน์  แคเขียว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส
E-mail : naparat.k@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2797694
งานที่รับผิดชอบ
- งานสนับสนุนการจัดทำแผนและกำกับการเบิกจ่าย
- งานสนับสนุนการจัดประชุม อปสข./การประชุมอื่นๆ

นางสาวมณีวรรณ  ดวงมาลา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส
E-mail : maneewan.d@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2465750
งานที่รับผิดชอบ
- งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิ
- งานพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ/ตติยภูมิ/ยา/เวชภัณฑ์
- งานบริการระบบบริการจิตเวชชุมชน

นายพิสิทธิ์  มั่งมี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส
E-mail : pisit.m@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 061-4213072
งานที่รับผิดชอบ
- งานชดเชยค่าบริการทางการแพทย์(E-claim)
- งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
- งานคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ

นางสาวชลิศา  สิทธิกมล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
E-mail : chalisa.s@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3322384
งานที่รับผิดชอบ
- งานบริหารสารสนเทศการประกัน
- การสนับสนุนสารสนเทศให้กับบุคลากรในองค์กร
- การบริหารจัดการระบบ Username / Password
- IT Support

นายอาทิตย์  ฟิเชอร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
E-mail : arthit.t@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 065-3159296
งานที่รับผิดชอบ
- งานทะเบียนสิทธิ อปท. และการชดเชยค่ารักษาพยาบาลส่วนท้องถิ่น (อปท NCH)
- งานลงทะเบียนสิทธิประชาชนหลักประกันสุขภาพ

นายอาคม  นามบุรี
ตำแหน่ง : ลูกจ้างอาวุโส
E-mail : akhom.n@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9696483
งานที่รับผิดชอบ
- งานช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการ
- งานสนับสนันกองทุนตำบล และ Long Term Care
- งานสนับสนุนเบิกจ่ายงบกองทุน

นางสาวอริษา  อุปแก้ว
ตำแหน่ง : ลูกจ้าง
E-mail : arisa.a@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2303606
งานที่รับผิดชอบ
- งานการเงิน
- สนับสนุนการจัดประชุมทั้งในและนอกสำนักงาน
- งานสารบรรณ

นางสาวนริศา  นาพูล
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
E-mail : narisa.n@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1133810
งานที่รับผิดชอบ
- งานการบัญชี
- งานสนับสนุนทั่วไป

นางสาวปาลิดา  ตองตาสี
ตำแหน่ง : พนักงาน IT
E-mail : palida.t@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3399127
งานที่รับผิดชอบ
- งานจัดทำและบำรุงรักษา website สำนักงาน

นางสาวพิมพ์ผกา  โพธิชำนาญ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E-mail : pimpaka.p@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4608439
งานที่รับผิดชอบ
- งานพัสดุงานบ้านงานครัว
- งานสนับสนุนทั่วไป

นางสาวศริญญา  พงษ์ไทย
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E-mail : sarinya.p@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7851005
งานที่รับผิดชอบ
- งานสารบรรณ
- งานสนับสนุนทั่วไป

นางสาวลลิตา  จันทะเกษ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E-mail : lalita.c@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 061-6497063
งานที่รับผิดชอบ
- งานสนับสนุนกลุ่มภารกิจ
- งานสนับสนุนทั่วไป

นางสาวภานุลักษณ์  แสนสุข
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E-mail : panuluck.s@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2362825
งานที่รับผิดชอบ
- งานพัสดุสำนักงาน
- งานสนับสนุนทั่วไป

นายชัยวิชิต  ศรีฉันท์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
E-mail : chaivishit.s@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7322672
งานที่รับผิดชอบ
- งานขับรถยนต์

นายสุทิน  มินดอน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
E-mail : sutin.m@nhso.go.th
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4568840
งานที่รับผิดชอบ
- งานขับรถยนต์

กลับไปหน้าหลัก