รายงานผู้พิการในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ

     
ตามที่ สปสช. ได้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้พิการทั่วประเทศ ในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้พิการ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานมีการดูแลผู้พิการได้อย่างทั่วถึง จึงจำเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน โดยได้จัดทำระบบรายงานสำหรับหน่วยบริการ ได้บันทึกข้อมูลจำนวนผู้พิการที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ ทุกสิทธิ เพื่อนำไปใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป

บีงกาฬ
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
สกลนคร
นครพนม

ที่มาของข้อมูล UC: จากฐานข้อมูลการประเมินคนพิการโดยมาตรฐาน ICF ของหน่วยบริการแต่ละจังหวัด

ผู้ประสานงาน สปสช. เขต 8 อุดรธานี
นางสาวเพชรี  เหล่าพิลัย โทร. 090-1975219 E-mail: petcharee.l@nhso.go.th
นายรังสรรค์ ศรีภิรมย์ โทร. 083-5992262 E-mail: rangsan.s@nhso.go.th