โทร. 1330 ใช้ประสานในเรื่องใดบ้าง
บริการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล โทร 1330 กด 2 ตามด้วยเลขประชาชน
รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพเข้ารับบริการสาธารณสุข
ถูกทกข้อ