ตัวโปรแกรม nhso authen v3 (Full Update license ปี 2558) เพื่อตรวจสอบสิทธิ กรณีติดตั้งตามส่วนกลางแล้วไม่ผ่าน

     รายละเอียด ..
      คำแนะนำในการต่อ License Manager ปี 2558 (หมดอายุทุกวันที่ 16 มกราคมของทุกปี สามารถเลือกทำได้ 2 วิธี)
วิธีที่ 1. คำแนะนำในการต่อ License Manager ปี 2558
******************************************************************************************************************************************
1. ก่อนติดตั้งให้ตรวจสอบว่าปิด icon รูปสิงห์ด้านมุมล่างขวามือก่อนทุกครั้ง
2. หากมีการจัดเก็บ File or Folder ที่มีไฟล์ (scapi_adm.dll , scapi_adm.dli ,scapi_ope.dll , scapi_ope.dli , lm.exe)
อยู่หลายที่ให้ลบออกให้หมด และให้คงเหลือที่เดียว คือ Drive C:\Windows\System32 หรือ Drive C:\Windows\SysWOW64
3. ให้ Copy Files (scapi_adm.dll , scapi_adm.dli , scapi_ope.dll , scapi_ope.dli , lm.exe) ไปไว้ที่ C:\Windows\System32
4. ถ้าเป็น windows 64 bit ให้ copy files (scapi_ope.dli, lm.exe) ไปไว้ที่ c:\Windows\SysWOW64
5. Restart Computer ลองใช้งาน authen
6. กรณีระบบ OS เป็น windows Version Dark จะไม่สามารถต่อ License Manager ผ่าน แนะนำให้ลง windows Version Full ใหม่
(ไม่ใช่ Version Dark)
****************************************************************************************************************************************
หากดำเนินการตามวิธีที่ 1 แล้วไม่ได้ให้ดำเนินการตามวิธีที่ 2 ตามด้านล่างนี้

วิธีที่ 2 ติดตั้ง nhso authen v3 (Full Update license ปี 2558)
1 ยกเลิกปรแกรม authen เดิมออกให้หมดแล้ว
2 เมื่อ Download โปรแกรม nhso authen v3 (Full Update license ปี 2558) แล้ว
ให้ติดตั้งโปรแกรมฯ ชุด Full
3 Restart เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วลองใช้งาน Authen
       ดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์ 1