ลำดับ
รายการ
รายละเอียด
File1
File2
File3

ผู้ส่ง

1
ประกาศเลขที่ A003/2560 เรื่องจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเช่า บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเช่า บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานไปรษณีย์อุดรธานี โดยผู้สนใจขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
วัฒนา
2
ประกาศยกเลิกจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเช่า บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A002/2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ประกาศยกเลิกจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเช่า บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 3 โดยวิธีเปรียบเทียบราคา เลขที่ A002/2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
วัฒนา
3
ประกาศเลขที่ A002/2560 เรื่องจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเช่า บริเวณลานเอนกประสงค์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา สปสช.เขต 8 อุดรธานี มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเช่า บริเวณลานเอนกประสงค์ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา โดยผู้ที่มีความสนใจสามารถขอรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน สปสช.เขต 8 อุดรธานี อาคารไปรษณีย์ชั้น 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ กำหนดดูสถานที่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น
วัฒนา
4
ประกาศเลขที่ A001/2560 เรื่อง จ้างจัดบูธนิทรรศการมหกรรมวิชาการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 สปสช.เขต 8 อุดรธานี มีความประสงค์จะจ้างจัดบูธนิทรรศการมหกรรมวิชาการโครงการมหกรรมวิชาการ
“เครือข่ายนวตกรระบบหลักประกันสุขภาพอีสานตอนบน” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 27-28 มิย.60
ผู้ที่มีความสนใจสามารถขอรับเอกสาร และสอบถามรายละเอียดได้ที่ สปสช.เขต 8 อุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึงวันที่ 8 มิย.60 ในวัน และเวลาราชการ
วัฒนา
5
ประกาศผลเลขที่ A003/2559 เรื่อง จัดหาผู้รับจ้างออกแบบ Artword พร้อมพิมพ์หนังสือ ประกาศผลเลขที่ A003/2559 เรื่อง จัดหาผู้รับจ้างออกแบบ Artword พร้อมพิมพ์หนังสือ
วัฒนา
6
ประกาศ เลขที่ 003/2559 เรื่อง จ้างออกแบบ artwork พร้อมพิมพ์หนังสือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี มีความจะจ้างออกแบบ artwork พร้อมพิมพ์หนังสือ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับเอกสาร ได้ที่กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
วัฒนา
7
ประกาศผลการเปรียบเทียบราคา เลขที่ A002/2559 เรื่อง จ้างออกแบบ Artwork พร้อมพิมพ์หนังสือรายงาน ประจำปี 2558 ประกาศผลการเปรียบเทียบราคา เลขที่ A002/2559 เรื่อง จ้างออกแบบ Artwork พร้อมพิมพ์หนังสือรายงาน ประจำปี 2558
วัฒนา
8
ประกาศเลขที่ A002/2559 เรื่อง จ้างออกแบบ Artwork พร้อมพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2558 สปสช.เขต 8 อุดรธานี มีความประสงค์จะจ้างออกแบบ Artwork พร้อมพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2558 ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สปสช.เขต 8 อุดรธานี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559 ในวัน เวลา ราชการ
วัฒนา
9
ประกาศผล เลขที่ A001/2559 เรื่องจัดหาผู้้รับจ้างพิมพ์จดหมายข่าวสานฝันพร้อมจัดส่ง สปสช.เขต 8 อุดรธานี ประกาศผล เลขที่ A001/2559 เรื่องจัดหาผู้้รับจ้างพิมพ์จดหมายข่าวสานฝันพร้อมจัดส่งรายละเอียดตามไฟล์แนบ
วัฒนา
10
ประกาศผล เลขที่ B003/2559 เรื่องจัดหาผู้้รับจ้างโฆษณาสปอตประชาสัมพันธ์ระบบหลักประกันสุขภาพ สปสช. เขต 8 อุดรธานี ประกาศผล เลขที่ B003/2559 เรื่องจัดหาผู้้รับจ้างโฆษณาสปอตประชาสัมพันธ์ระบบหลักประกันสุขภาพ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
วัฒนา
11
ประกาศผล เลขที่ B002/2559 เรื่องจัดหาผู้ให้เช่าระบบสัญญาณสื่อสาร สปสช.เขต 8 อุดรธานี ประกาศผล เลขที่ B002/2559 เรื่องจัดหาผู้ให้เช่าระบบสัญญาณสื่อสาร เอกสาร ตามไฟล์แนบ
วัฒนา
12
ประกาศเลขที่ A001/2559 เรื่อง จ้างพิมพ์จดหมายข่าวสานฝันพร้อมจัดส่ง สปสช.เขต 8 อุดรธานี มีความประสงค์จะจ้างพิมพ์จดหมายข่าวสานฝันพร้อมจัดส่ง ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ตั่งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ณ กลุ่มภารกิจระบบสนุบสนุน
วัฒนา
13
ประกาศเลขที่ B003/2559 เรื่อง จ้างโฆษณาสปอตประชาสัมพันธ์ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีคัดเลือก สปสช.เขต 8 อุดรธานี มีความประสงค์จะจ้างโฆษณาสปอตประชาสัมพันธ์ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ตค.58 ที่กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน
วัฒนา
14
ประกาศ เลขที่ B002/2559 เรื่องเช่าระบบสัญญาณสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี มีความประสงค์จะเช่าระบบสัญญาณสื่อสาร โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2559
วัฒนา
15
ประกาศผลการจัดจ้างทำความสะอาดสำนักงานฯ ประกาศผลการจัดจ้างทำความสะอาดสำนักงานฯ
วัฒนา
16
ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี เลขที่ A005/2558 เรื่อง การจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานฯ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานฯ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ผู้สนใจสามารถสอบถาม และขอรับเอกสารได้ที่ กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 21 กันยายน 2558
วัฒนา
17
ประกาศเลขที่ B01/2558 เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) โดยวิธีคัดเลือก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี มีความประสงค์จะเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟังก์ชั่น) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานฯ ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร และสอบถามรายละเอียดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 กันยายน 2558
วัฒนา
18
ยกเลิกประกาศเลขที่ A0004/2558 เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ยกเลิกประกาศเลขที่ A0004/2558 เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา
วัฒนา
19
ประกาศเลขที่ A004/2558 เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจระบบสนับสนุน สปสช.เขต 8 อุดรธานี ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
วัฒนา
20
ประกาศผล เรื่อง การจัดจ้าง Organize ประกาศผล เรื่อง การจัดจ้าง Organize
วัฒนา
< ก่อนหน้า | [ 1 ] [ 2 ] | ต่อไป > [ ทั้งหมด 2 หน้า ]