คณะอนุกรรมการควบคุมฯ


นพ.เกรียงศักดิ์  พิมพ์ดา
ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัด อุดรธานี
ประธานอนุกรรมการดร.นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง
ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการนพ.พนัส  วงษ์เกลียวเรียน
ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด หนองบัวลำภู
รองประธานอนุกรรมการนางณัฎธิกา  พจน์จลองศิลป์
ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ จังหวัด หนองบัวลำภู
อนุกรรมการนายคมวิทย์  แดงไชยวัฒน์
สังกัดสำนักงานคดีปกครอง จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการนพ.ณรงค์  ธาดาเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการนพ.สุมน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการพญ.จุฑารัตน์  นันตะสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จังหวัด สกลนคร
อนุกรรมการนพ.วิโรจน์  วงษ์สุริยะเดช
ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการนพ.เมธา  ทรงธรรมวัฒน์
ผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการนางทัศนีย์  เทศประสิทธิ์
ผู้แทนสภาการพยาบาล จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการทพ.สันติ  ศรีนิล
ผู้แทนทันตแพทยสภา จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการภก.ดำรงเกียรติ  ตั้งเจริญ
ผู้แทนสภาเภสัชกรรม จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการนายภูดิศ  สะวิคามิน
ผู้แทนสภากายภาพบำบัด จังหวัด สกลนคร
อนุกรรมการนางจิรายุ  ผาผ่อง
ผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการนายอุทิศ  กันธิยะ
ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการว่าที่ร้อยไพรัช  นิภานันท์
ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก จังหวัด สกลนคร
อนุกรรมการนายปณพล  ภูมิวัตร
ผู้แทนเทศบาล จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการนายชูศักดิ์  วสันต์
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัด บึงกาฬ
อนุกรรมการผศ.พิศมัย  ธารเลิศ
ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านสตรี จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการนายเชิด  สิงห์คำป้อง
ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านเกษตรกร จังหวัด เลย
อนุกรรมการนายสุพิศ  นาคำ
ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านผู้ใช้แรงงาน จังหวัด หนองบัวลำภู
อนุกรรมการนายสุพจน์  ศรีพลเมือง
ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น จังหวัด อุดรธานี
อนุกรรมการนางธัญญา  ตันตระกูล
ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านผู้สูงอายุ จังหวัด หนองคาย
อนุกรรมการนางสาวพิมพ์มาดา  สุริยาราช
ผู้แทนองค์กรเอกชนงานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช จังหวัด นครพนม
อนุกรรมการทพ.กวี  วีระเศษฐกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
เลขานุการนางสาวยูริสา  แสนหูม
หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขต 8 อุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
ผู้ช่วยเลขานุการกลับไปหน้าหลัก