ӹѡҹѡСѹآҾ觪ҵ ࢵ 8 شøҹ

<<กลับสู่หน้าหลัก

ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและวางแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของพระสงฆ์ในพื้นที่เขต 8 อุดรธานี 230 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 23/04/2561 ถึงวันที่ 24/04/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดหนองคาย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 22/04/2561
[รายละเอียด]

ประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (นสพ.) ในพื้นที่อีสานตอนบน 220 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 19/04/2561 ถึงวันที่ 20/04/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1) นสพ. กลุ่มคนเปราะบาง (คนพิการ) จำนวน 65 คน 2) นสพ. ภาคีเครือข่ายใน อปท. จำนวน 12 คน 3) ตัวแทน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จำนวน 6 คน 4) ตัวแทน หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) 8 แห่ง จำนวน 9 คน 5) วิทยากรกระบวนการ จำนวน 1 คน 6) สปสช.เขต 8 อุดรธานี จำนวน 3 คน หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 19/04/2561
[รายละเอียด]

ประชุมคณะกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (คสร.) 130 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 03/04/2561 ถึงวันที่ 03/04/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 02/04/2561
[รายละเอียด]

ประชุมโครงการ การจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพเพื่อการกำกับและประเมินผล สปสช.เขต 8 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 317 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 21/03/2561 ถึงวันที่ 22/03/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดหนองคาย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ สสจ. และตัวแทนผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยบริการ หน่วยงานละ 70 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/03/2561
[รายละเอียด]

ขอเชิญประชุมติดตาม ประเมินผลเสริมพลัง และ สรุปบทเรียน การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอนโยบายจากการรับฟังความเห็นระดับพื้นที่ เรื่อง การพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กองทุนตำบล) สู่การจัดการตำบลสุขภาพต้นแบบ (Health literacy) โดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ 459 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 27/03/2561 ถึงวันที่ 28/03/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1. คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี 2. นายก,ปลัด,คณะกรรมการสำนักธรรมนูญ,รพ.สต.,ผู้นำชุมชน,ภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. สปสช.เขต 8 อุดรธานี หน่วยงานละ 150 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 26/03/2561
[รายละเอียด]

การประชุมโครงการตรวจติดตาม การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 2 583 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 29/03/2561 ถึงวันที่ 30/03/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1.เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี ของหน่วยบริการ สังกัด สป.สธ หน่วยงานละ 1 คน 2.หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ. จำนวน 1 คน 3. ผู้รับผิดชอบ CFO ของเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 2 คน หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 25/03/2561
[รายละเอียด]

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2561 (จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย) 627 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 28/02/2561 ถึงวันที่ 28/02/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และอนุกรรมการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 23/02/2561
[รายละเอียด]

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2561 และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (จังหวัดนครพนม, จังหวัดสกลนคร) 663 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 27/02/2561 ถึงวันที่ 27/02/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และอนุกรรมการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 23/02/2561
[รายละเอียด]

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2561 และการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดหนองบัวลำภู) 643 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 26/02/2561 ถึงวันที่ 26/02/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และอนุกรรมการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หน่วยงานละ 800 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 23/02/2561
[รายละเอียด]

อบรมการใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สปสช. (รุ่นที่ 7 จังหวัดสกลนคร) 775 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 16/03/2561 ถึงวันที่ 16/03/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่ทะเบียน รวมจำนวน 2 คน (โดยต้องมีชื่อผู้รับมอบพัสดุเข้าร่วมอบรม) ในองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
** ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องขอ PIN Code บัตรประจำตัวประชาชนตนเอง (ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก )จากสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาลที่สามารถออก PIN Code ได้ เพื่อใช้งานในการรับมอบพัสดุ ตามแนวทางของกรมการปกครอง ** ..PIN Code คืออะไร - กรมการปกครอง คลิ้ก... ................................. หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 09/03/2561
[รายละเอียด]

อบรมการใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สปสช. (รุ่นที่ 6 จังหวัดหนองบัวลำภู) 332 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 15/03/2561 ถึงวันที่ 15/03/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่ทะเบียน รวมจำนวน 2 คน (โดยต้องมีชื่อผู้รับมอบพัสดุเข้าร่วมอบรม) ในองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
** ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องขอ PIN Code บัตรประจำตัวประชาชนตนเอง (ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก )จากสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาลที่สามารถออก PIN Code ได้ เพื่อใช้งานในการรับมอบพัสดุ ตามแนวทางของกรมการปกครอง ** ..PIN Code คืออะไร - กรมการปกครอง คลิ้ก... ................................. หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 09/03/2561
[รายละเอียด]

อบรมการใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สปสช. (รุ่นที่ 5 จังหวัดนครพนม) 588 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 15/03/2561 ถึงวันที่ 15/03/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่ทะเบียน รวมจำนวน 2 คน (โดยต้องมีชื่อผู้รับมอบพัสดุเข้าร่วมอบรม) ในองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
** ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องขอ PIN Code บัตรประจำตัวประชาชนตนเอง (ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก )จากสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาลที่สามารถออก PIN Code ได้ เพื่อใช้งานในการรับมอบพัสดุ ตามแนวทางของกรมการปกครอง ** ..PIN Code คืออะไร - กรมการปกครอง คลิ้ก... ................................. หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 09/03/2561
[รายละเอียด]

อบรมการใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สปสช. (รุ่นที่ 4 จังหวัดอุดรธานี) 778 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 14/03/2561 ถึงวันที่ 14/03/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่ทะเบียน รวมจำนวน 2 คน (โดยต้องมีชื่อผู้รับมอบพัสดุเข้าร่วมอบรม) ในองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
** ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องขอ PIN Code บัตรประจำตัวประชาชนตนเอง (ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก )จากสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาลที่สามารถออก PIN Code ได้ เพื่อใช้งานในการรับมอบพัสดุ ตามแนวทางของกรมการปกครอง ** ..PIN Code คืออะไร - กรมการปกครอง คลิ้ก... ................................. หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 09/03/2561
[รายละเอียด]

อบรมการใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สปสช. (รุ่นที่ 3 จังหวัดบึงกาฬ และอุดรธานี ) 477 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 14/03/2561 ถึงวันที่ 14/03/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่ทะเบียน รวมจำนวน 2 คน (โดยต้องมีชื่อผู้รับมอบพัสดุเข้าร่วมอบรม) ในองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
** ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องขอ PIN Code บัตรประจำตัวประชาชนตนเอง (ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก )จากสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาลที่สามารถออก PIN Code ได้ เพื่อใช้งานในการรับมอบพัสดุ ตามแนวทางของกรมการปกครอง ** ..PIN Code คืออะไร - กรมการปกครอง คลิ้ก... ................................. หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 09/03/2561
[รายละเอียด]

อบรมการใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สปสช. (รุ่นที่ 2 จังหวัดหนองคาย) 416 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 13/03/2561 ถึงวันที่ 13/03/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่ทะเบียน รวมจำนวน 2 คน (โดยต้องมีชื่อผู้รับมอบพัสดุเข้าร่วมอบรม) ในองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
** ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องขอ PIN Code บัตรประจำตัวประชาชนตนเอง (ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก )จากสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาลที่สามารถออก PIN Code ได้ เพื่อใช้งานในการรับมอบพัสดุ ตามแนวทางของกรมการปกครอง ** ..PIN Code คืออะไร - กรมการปกครอง คลิ้ก... ................................. หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 09/03/2561
[รายละเอียด]

อบรมการใช้อุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ระบบโปรแกรมทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สปสช. (รุ่นที่ 1 จังหวัดเลย) 681 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 13/03/2561 ถึงวันที่ 13/03/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่ทะเบียน รวมจำนวน 2 คน (โดยต้องมีชื่อผู้รับมอบพัสดุเข้าร่วมอบรม) ในองค์กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่น
** ก่อนเข้าอบรม ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องขอ PIN Code บัตรประจำตัวประชาชนตนเอง (ซึ่งเป็นตัวเลข 4 หลัก )จากสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอ หรือเทศบาลที่สามารถออก PIN Code ได้ เพื่อใช้งานในการรับมอบพัสดุ ตามแนวทางของกรมการปกครอง ** ..PIN Code คืออะไร - กรมการปกครอง คลิ้ก... ................................. หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 09/03/2561
[รายละเอียด]

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๘ 792 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 25/01/2561 ถึงวันที่ 26/01/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดหนองคาย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1.ผู้จัดทำข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ 2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3.เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี หน่วยงานละ 3 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 23/01/2561
[รายละเอียด]

คณะกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช. เขต ๘ อุดรธานี (คสร.) ครั้งที่ 1/2561 159 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 12/01/2561 ถึงวันที่ 12/01/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ สปสช.เขต 8 อุดรธานี คสร. หน่วยงานละ 30 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 11/01/2561
[รายละเอียด]

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังยะยะสุดท้าย ในระบบหลักประกันสุขภาพให้เข้าถึงบริการทดแทนไตเขต 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2561 275 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 25/01/2561 ถึงวันที่ 26/01/2561 เวลา
สถานที่ จังหวัดสกลนคร
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบงาน CKD และ CAPD/HD หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 22/01/2561
[รายละเอียด]

ขอเชิญประชุมคณะทำงานสมัชชาพิจารณ์ พัฒนา (ร่าง) ข้อเสนอนโยบาย และวางแผนการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน 399 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 25/12/2560 ถึงวันที่ 26/12/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี หน่วยงานละ 70 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 24/12/2560
[รายละเอียด]

อบรมนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (นสพ.) ในกลุ่มเปราะบาง และ ภาคีเครือข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 344 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 19/12/2560 ถึงวันที่ 22/12/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1) แกนนำ กลุ่มคนพิการ 7 จังหวัด จำนวน 70 คน 2) ตัวแทน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 7 แห่ง จำนวน 7 คน 3) ตัวแทน หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) 8 แห่ง จำนวน 8 คน 4) ตัวแทน นักสื่อสารหลักประกันสุขภาพ (นสพ.) จำนวน 5 คน 5) วิทยากรกระบวนการ จำนวน 6 คน 6) ตัวแทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 15 คน 7) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 แห่ง จำนวน 7 คน 8) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี จำนวน 7 คน หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 19/12/2560
[รายละเอียด]

ประชุมทบทวนกระบวนงานโครงการชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 844 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 19/12/2560 ถึงวันที่ 19/12/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม รับลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพ โรงพยาบาล แห่งละ 1-2 ท่าน หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 18/12/2560
[รายละเอียด]

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ปีงบประมาณ2559-2560(นครพนม, บึงกาฬ, เลย) 810 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 30/11/2560 ถึงวันที่ 30/11/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอบต.และเทศบาล ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดเลย หน่วยงานละ 400 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 24/11/2560
[รายละเอียด]

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ปีงบประมาณ2559-2560 (สกลนคร, หนองคาย) 629 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 29/11/2560 ถึงวันที่ 29/11/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอบต.และเทศบาล ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคาย หน่วยงานละ 400 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 29/11/2560
[รายละเอียด]

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ปีงบประมาณ2559-2560 (อุดรธานี, หนองบัวลำภู) 507 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 28/11/2560 ถึงวันที่ 28/11/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของอบต.และเทศบาล ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู หน่วยงานละ 400 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 24/11/2560
[รายละเอียด]

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2561 และแนวทางการใช้จ่ายเงินตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 636 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 14/11/2560 ถึงวันที่ 14/11/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม หน่วยงานละ 200 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 11/11/2560
[รายละเอียด]

ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย จ.อุดรธานี, จ.เลย, จ.หนองคาย และ จ.หนองบัวลำภู 877 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 03/11/2560 ถึงวันที่ 03/11/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 10 คน 2.สสจ 7 จังหวัด (สสจ.ละ 10 คน) รวมทั้งสิน 70 คน 3.รพศ./รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.และหน่วยบริการทุกแห่งในระบบ UC 4.หน่าวยงานอื่นๆ /อปสข./สปสช.เขต 8 อุดรธานี หน่วยงานละ 350 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 31/10/2560
[รายละเอียด]

ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย จ. สกลนคร, จ.นครพนม และจ.บึงกาฬ 531 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 31/10/2560 ถึงวันที่ 31/10/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดสกลนคร
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1.สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 10 คน 2.สสจ 7 จังหวัด (สสจ.ละ 10 คน) รวมทั้งสิน 70 คน 3.รพศ./รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.และหน่วยบริการทุกแห่งในระบบ UC 4.หน่าวยงานอื่นๆ /อปสข./สปสช.เขต 8 อุดรธานี หน่วยงานละ 200 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 29/10/2560
[รายละเอียด]

ประชุมทบทวนกระบวนงานโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด หน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สปสช.เขต 8 อุดรธานี 635 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 15/11/2560 ถึงวันที่ 15/11/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนการเกิด โรงพยาบาล หน่วยงานละ 2 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 13/11/2560
[รายละเอียด]

เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ ประจำปี 2561 1034 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 01/11/2560 ถึงวันที่ 01/11/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์ / พยาบาล / เจ้าหน้าที่เวชสถิติ /เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(IT) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานเวชระเบียน หน่วยงานละ 4 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 30/10/2560
[รายละเอียด]

โครงการ ถอดบทเรียนเปลี่ยนอนาคต (Transformative Scenario Planning) ของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระ ตามมาตรา 50(5) พร้อมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำปี 2560 391 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 21/08/2560 ถึงวันที่ 22/08/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1ตัวแทน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยตามมาตรา 50(5) 15 แห่งๆละ 3 คน รวมทั้งหมด 45 2ผู้รับผิดชอบงานด้าน ม.41 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 1 คน X 7 แห่ง 7 3เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ของ รพช.ในพื้นที่ ที่ศูนย์ประสานงานและหน่วยตามมาตรา 50(5) ที่ตั้งอยู่ 9 แห่ง 4หัวหน้าฝ่ายการของโรงพยาบาลศูนย์ / รพท.ทั่วไป 8 5กลไกเขต สปสช.เขต 8 อุดรธานี 2 6จนท.สปสช. ส่วนกลางและ จนท.เขต 4 หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/08/2560
[รายละเอียด]

โครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิใน อปท. ประจำปีงบประมาณ 2560 374 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 07/08/2560 ถึงวันที่ 08/08/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม อปท.นำร่อง , จนท.สสจ. , รพ.ในพื้นที่นำร่อง (เฉพาะ 15 แห่ง นำร่อง) หน่วยงานละ 60 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 05/08/2560
[รายละเอียด]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สนับสนุนทีมพี่เลี้ยง กำกับ ติดตาม และ ประเมินแบบเสริมพลังธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสู่การจัดการตำบลสุขภาพต้นแบบ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและพื้นที่ (กองทุนตำบล) 470 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 16/08/2560 ถึงวันที่ 18/08/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดสกลนคร
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี 7 จังหวัด หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 16/08/2560
[รายละเอียด]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำร่องระบบเบิกจ่ายตรง สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น ในศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 345 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 21/07/2560 ถึงวันที่ 21/07/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลุ่มเป้าหมาย แห่งละ ๒ ท่าน หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/07/2560
[รายละเอียด]

อบรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2560 1564 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 01/08/2560 ถึงวันที่ 01/08/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม อปท. และผู้ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานละ 850 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/07/2560
[รายละเอียด]

ประชุมบทภูมิคุ้มกันทางกฎหมายสำหรับแพทย์และบุคลากรทุกระดับ โดยนายแพทย์วิฑูรย์ ตรีสุนทรรัตน์ ผู้พิพากษาชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ 109 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 07/07/2560 ถึงวันที่ 07/07/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์ พยาบาล และหรือ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ของหน่วยบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ตามโควต้าที่กำหนดเท่านั้น(ตามเอกสารแนบ) หน่วยงานละ 2 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 02/07/2560
[รายละเอียด]

ประชุมรหัสโรค ICD10 ,รหัสหัตถการ ICD9 and Thai DRG New Version โดย แพทย์หญิงกฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 135 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 06/07/2560 ถึงวันที่ 06/07/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม : แพทย์ พยาบาล และหรือ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ของหน่วยบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ตามโควต้าที่กำหนดเท่านั้น(ตามเอกสารแนบ) หน่วยงานละ 2 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 02/07/2560
[รายละเอียด]

ประชุมการบริหารกองทุนสปสช.และแนวทางการขอรับค่าใช้จ่าย ปี2561 โดย พ.อ.หญิงพนมวัลย์ บุณยมานพ ผู้อํานวยการสํานักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ และคณะ 141 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 05/07/2560 ถึงวันที่ 05/07/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์ พยาบาล และหรือ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ของหน่วยบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ตามโควต้าที่กำหนดเท่านั้น(ตามเอกสารแนบ) หน่วยงานละ 2 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 02/07/2560
[รายละเอียด]

การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 230 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 20/06/2560 ถึงวันที่ 20/06/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม โรงพยาบาลละ 2 ท่าน 1.จนท.ผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 2.จนท.บันทึกข้อมูลระบบโปรแกรมประเมินหน่วยบริการ 3.ผู้รับผิดชอบ งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สสอ. ละ 1 ท่าน หน่วยงานละ 2 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 19/06/2560
[รายละเอียด]

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีถอดบทเรียนการเรียนรู้โครงการเพิ่มคุณภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ 249 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 12/06/2560 ถึงวันที่ 13/06/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบศูนย์ประสานงานเรียนรู้ LCC แห่งละ 2 คน และ ทีมผู้เรียน LT แห่งละ 2 คน หน่วยงานละ 120 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 07/06/2560
[รายละเอียด]

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลแบบเสริมพลังธรรมนูญสุขภาพ เพื่อการกำกับติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลัง การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสู่การจัดการตำบลสุขภาพต้นแบบ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและพื้นที่จังหวัดสกลนคร 218 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 22/06/2560 ถึงวันที่ 23/06/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดสกลนคร
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ขอสงวนสิทธิเฉพาะ... 1) อปท. 140 แห่งในจังหวัดสกลนคร (ทุกแห่ง ๆ ละ 2 ราย) ได้แก่ 1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล,นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร, นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง , และนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และ 2) ผู้รับผิดชอบงานธรรมนูญสุขภาพ จำนวน 1 ราย 2)ตัวแทนคณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานีจังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ จังหวัดละ 5 คน หน่วยงานละ 320 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 16/06/2560
[รายละเอียด]

ประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน นักสื่อสารหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (นสพ.) โดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ในพื้นที่อีสานตอนบน 382 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 28/05/2560 ถึงวันที่ 29/05/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ไม่รับบุคคลทั่วไป สงวนสิทธิเฉพาะ 1) นักสื่อสารหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (นสพ.) = 74 คน 2) ตัวแทน ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จำนวน 7 แห่งๆละ 1 คน = 7 คน 3) 3) ตัวแทน หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) จำนวน 8 แห่งๆละ = 8 คน หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 27/05/2560
[รายละเอียด]

การประชุม การมอบข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน (เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ) ภายใต้โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 652 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 08/05/2560 ถึงวันที่ 08/05/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม *** สำนักงานขอสงวนสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เฉพาะท่านที่ได้รับหนังสือเชิญ จาก สปสช.เขต 8 อุดรธานี **** 1) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2) อปสข.เขต 8 อุดรธานี 3) อคม.เขต 8 อุดรธานี 4) สปสช.เขต 8 อุดรธานี 5) ตัวแทนผู้ห้บริการ 6) ตัวแทนผู้รับบริการ 7) ตัวแทน อปท. 8) สื่อมวลชน หน่วยงานละ 170 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 04/05/2560
[รายละเอียด]

ประชุม คณะทำงานจัดทำข้อสรุปข้อเสนอนโยบายฯ ระดับชาติ-เขต-พื้นที่ ภายใต้โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2560 วันที่ 6-7 เมษายน 2560 359 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 05/04/2560 ถึงวันที่ 06/04/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1) คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต8อุดรธานีจังหวัดละ 6 คน = 42 คน 2) คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) = 3 คน 3) คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขต = 3 คน 4) คณะทำงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด ๆละ 1 คน = 7 คน หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 04/04/2560
[รายละเอียด]

ประชุมชี้แจงแนวทางและคู่มือการกำกับติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลัง การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสู่การจัดการตำบลสุขภาพต้นแบบในพื้นที่นำร่องกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและพื้นที่ 162 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 29/03/2560 ถึงวันที่ 30/03/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1) ตัวแทนคณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานีจังหวัด เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ จังหวัดละ 5 คน และ 2) ตัวแทนพื้นที่ อปท.นำร่อง 20 แห่ง ๆ ละ 3 คน หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 27/03/2560
[รายละเอียด]

ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โซนที่ 2 จังหวัดสกลนคร และนครพนม 603 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 21/03/2560 ถึงวันที่ 21/02/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดสกลนคร
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1) คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี จังหวัดละ 3 คน = 21 คน 2) คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) จำนวน 3 คน 3) คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขต จำนวน 3 คน 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดละ 1 คน = 2 คน 5) ตัวแทนผู้ให้บริการ จังหวัดสกลนคร = 18 คน 6) ตัวแทนผู้ให้บริการจังหวัดนครพนม = 12 คน 7) ตัวแทนผู้รับบริการ จังหวัดละ 10 คน = 20 คน 8) ตัวแทน อปท. จังหวัดละ 10 คน = 20 คน 9) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี จำนวน 6 คน หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/03/2560
[รายละเอียด]

ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) 1241 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 09/03/2560 ถึงวันที่ 09/03/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบต./เทศบาล กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานละ 470 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 03/03/2560
[รายละเอียด]

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบการโอนเงินให้กับหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 817 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 27/02/2560 ถึงวันที่ 27/02/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม บุคลากรในหน่วยงานของท่าน(สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สสจ.และหน่วยบริการ) เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่จากงานประกันสุขภาพ หน่วยงานละ 3 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 23/02/2560
[รายละเอียด]

ประชุมพิจารณาและให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ จากการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โซนที่ 1 จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ 413 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 20/02/2560 ถึงวันที่ 20/02/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี จังหวัดละ 4 คน = 20 คน คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) จำนวน 3 คน คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขต จำนวน 3 คน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดละ 1 คน = 5 คน ตัวแทนผู้ให้บริการ จังหวัดละ 5 คน = 25 คน ตัวแทนผู้รับบริการ จังหวัดละ 5 คน = 25 คน ตัวแทน อปท. จังหวัดละ 5 คน = 25 คน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี จำนวน 5 คน หน่วยงานละ 111 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 19/02/2560
[รายละเอียด]

เชิญประชุมตรวจสอบเวชระเบียนระบบอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Medical Audit : eMA) 735 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 07/02/2560 ถึงวันที่ 07/02/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์/พยาบาล /เจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงาน / นักวิชาการ เวชสถิติ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบันทึกเวชระเบียน การให้รหัสโรค และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) หน่วยงานละ 3 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 03/02/2560
[รายละเอียด]

โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานลงทะเบียนในระดับหน่วยงานปฐมภูมิ ตามนโยบายรัฐบาลในการยืนยันผู้ตรวจสอบสิทธิโดยใช้บัตรประชาชนแบบ Smart Card ของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สปสช.เขต ๘ อุดรธานี 789 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 27/01/2560 ถึงวันที่ 27/01/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม เรียนท่านผู้ลงทะเบียน ขอความร่วมมือส่งผู้เข้าร่วมประชุมตามจำนวนที่กำหนด 1 ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนระดับจังหวัด สสจ แห่งละ ไม่เกิน 2 ท่าน 2. เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลผู้รับผิดชอบด้านงานทะเบียน รพ.ละ แห่งละ 1 ท่าน 3. ตัวแทนจากสังกัดสาธารณสุขอำเภอ แห่งละ 1 ท่าน 4. ตัวแทนจาก รพ.สต.อำเภอ ละ 2 ท่าน หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 25/01/2560
[รายละเอียด]

โครงการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามงานโครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด ของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ สปสช.เขต ๘ อุดรธานี 311 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 24/01/2560 ถึงวันที่ 24/01/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม คุณสมบัติผู้เข้าประชุม : ตามรายละเอียดแนบ หนังสือเชิญ หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/01/2560
[รายละเอียด]

ประชุม พัฒนา (ร่าง) ข้อเสนอนโยบาย และวางแผนการจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน 660 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 25/01/2560 ถึงวันที่ 27/01/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1) คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี จังหวัดละ 4 คน = 28 คน 2) คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) จำนวน 3 คน 3) คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขต จำนวน 3 คน 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดละ 1 คน = 7 คน 5) ตัวแทนผู้ให้บริการ หรือนักวิชาการสาธารณสุข งานไตวายเรื้อรัง จำนวน = 16 คน 6) ตัวแทนผู้ให้บริการงานอนามัยแม่และเด็ก หรือ นักวิชาการสาธารณสุข จังหวัดละ 2 คน = 14 คน 7) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี จำนวน 4 คน หน่วยงานละ 75 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 24/01/2560
[รายละเอียด]

ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย 9 ด้านภายใต้ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ขับเคลื่อนพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน 684 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 02/02/2560 ถึงวันที่ 05/02/2560 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1. ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เชื่อมร้อยภาคีเครือข่าย 9 ด้านภายใต้ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ขับเคลื่อนพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน 2. ตัวแทนภาคีเครือข่าย 9 ด้าน 3. กลไกเขต 8 อุดรธานี 4, อปสข. 5. สปสช. หน่วยงานละ 85 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 01/02/2560
[รายละเอียด]

อบรมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติ Care Plan และการเบิกจ่ายงบประมาณบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 619 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 27/12/2559 ถึงวันที่ 27/12/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารและจนท. อบต./เทศบาล, สนง.สาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาล, สนง.สาธารณสุขอำเภอ, ผอ.รพ.สต., สนง.เขตสุขภาพที่8, ศูนย์อนามัยที่8 หน่วยงานละ 625 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 23/12/2559
[รายละเอียด]

อบรมเชิงปฏิบัติการ นำร่องระบบเบิกจ่ายตรงสิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สปสช.เขค 8 อุดรธานี 289 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 22/12/2559 ถึงวันที่ 22/12/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดแนบ หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/12/2559
[รายละเอียด]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการยา/ การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และวัณโรค 520 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 29/11/2559 ถึงวันที่ 29/11/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม เภสัชกร /ผู้รับผิดชอบงานเอดส์ และวัณโรค / ผู้รับผิดชอบงานระบบข้อมูลสารสนเทศติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรค หน่วยงานละ 3 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 25/11/2559
[รายละเอียด]

ประชุมการอบรมพัฒนาศักยภาพเรื่อง การสรุปและให้รหัสโรค รหัสหัตถการและผ่าตัด 807 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 14/12/2559 ถึงวันที่ 14/12/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดแนบ ***ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดสำรองห้องพักเอง*** หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 09/12/2559
[รายละเอียด]

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 580 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 23/11/2559 ถึงวันที่ 23/11/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ดังเอกสารแนบ หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 18/11/2559
[รายละเอียด]

ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ประจำปีงบประมาณ 2560 1012 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 16/11/2559 ถึงวันที่ 18/11/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดแนบ ***ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดสำรองห้องพักเอง*** หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 13/11/2559
[รายละเอียด]

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 737 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 10/11/2559 ถึงวันที่ 10/11/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดสกลนคร
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมาย ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และบึงกาฬ หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 07/11/2559
[รายละเอียด]

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 809 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 03/11/2559 ถึงวันที่ 03/11/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมาย ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย และหนองคาย ***ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดสำรองห้องพักเอง*** หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 28/10/2559
[รายละเอียด]

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ปี2559 รุ่นที่1 (ปิดรับลงทะเบียน) 602 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 26/09/2559 ถึงวันที่ 26/09/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน่วยงานละ 150 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 15/09/2559
[รายละเอียด]

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ปี2559 รุ่นที่2 (ปิดรับลงทะเบียน) 537 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 27/09/2559 ถึงวันที่ 27/09/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน่วยงานละ 150 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 22/09/2559
[รายละเอียด]

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ปี2559 รุ่นที่3 (ปิดรับลงทะเบียน) 520 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 28/09/2559 ถึงวันที่ 28/09/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน่วยงานละ 150 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 22/09/2559
[รายละเอียด]

อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที๋ รุ่นที่1 (ปิดรับลงทะเบียน) 841 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 29/08/2559 ถึงวันที่ 29/08/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน่วยงานละ 150 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 17/08/2559
[รายละเอียด]

อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที๋ รุ่นที่2 (ปิดรับลงทะเบียน) 728 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 30/08/2559 ถึงวันที่ 30/08/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน่วยงานละ 150 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 21/08/2559
[รายละเอียด]

อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที๋ รุ่นที่3 (ปิดรับลงทะเบียน) 639 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 31/08/2559 ถึงวันที่ 31/08/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน่วยงานละ 150 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 21/08/2559
[รายละเอียด]

อบรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ปิดรับลงทะเบียน) 1166 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 07/09/2559 ถึงวันที่ 07/09/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม 1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบต./เทศบาล กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ หน่วยงานละ 400 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 21/08/2559
[รายละเอียด]

ขอเลื่อนการจัดประชุม โครงการ มหกรรมงานวิชาการคุ้มครองสิทธิและประชาสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการในพื้นที่อีสานตอนบน จากเดิม 21-22 สิงหาคม 2559 เป็น 17 - 18 ตุลาคม 2559 (ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณที่สนใจร่วมโครงการ) 881 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 17/10/2559 ถึงวันที่ 18/10/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ภาคีเครือข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ เขต อีสานตอนบน หน่วยงานละ 600 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 18/10/2559
[รายละเอียด]

ขอเชิญประชุม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองทุนตำบล) โดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ ในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน แนวทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพและวางแผนปฏิบัติการแปลงธรรมนูญสุขภาพสู่แผนงานกองทุนตำบลปีงบประมาณ 2560 [ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่จัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล (ปี 57-59) จำนวน 218 แห่ง เท่านั้น] 935 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 24/08/2559 ถึงวันที่ 24/08/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม กองทุนตำบลพื้นที่ธรรมนูญสุขภาพ จำนวน 218 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัดอีสานตอนบน
กลุ่มเป้าหมาย ในการประชุมนี้...ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่จัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบล (ปี 57-59) จำนวน 218 แห่ง เท่านั้น แห่งละ 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายก อบต. / นายกเทศมนตรี และ 2) ผู้รับผิดชอบงานธรรมนูญสุขภาพ หน่วยงานละ 500 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 22/08/2559
[รายละเอียด]

อบรมการบริหารจัดการงบประมาณการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 653 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 01/07/2559 ถึงวันที่ 01/07/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม สสจ. อปท. หน่วยบริการ หน่วยงานละ 376 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 28/06/2559
[รายละเอียด]

อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและการเงิน ระบบโปรแกรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น สปสช. รุ่นที่ 2 1267 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 22/07/2559 ถึงวันที่ 22/07/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากผู้ร่วมร่วมประชุมเกินโคตา โปรดเข้าร่วมอีกครั้งในปี งบประมาณ 60 สปสช.จะดำเนินการจัดอีกครั้ง เอกสารประกอบการบรรยาย หน่วยงานละ 2 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 13/07/2559
[รายละเอียด]

อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและการเงิน ระบบโปรแกรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น สปสช. รุ่นที่ 1 1224 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 21/07/2559 ถึงวันที่ 21/07/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ปิดรับลงทะเบียนเนื่องจากผู้ร่วมร่วมประชุมเกินโคตา โปรดเข้าร่วมอีกครั้งในปี งบประมาณ 60 สปสช.จะดำเนินการจัดอีกครั้ง เอกสารประกอบการบรรยาย รุ่นที่ 1 อปท. ในพื้นที่ จังหวัด อุดรธานี ,เลย,นครพนม หน่วยงานละ 2 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 13/07/2559
[รายละเอียด]

ประชุมเครือข่ายงานขึ้นทะเบียนและงานลงทะเบียน ฯ ปีงบประมาณ 2559 765 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 21/06/2559 ถึงวันที่ 21/06/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบกำหนดการ ***ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดสำรองห้องพักเอง*** หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 17/06/2559
[รายละเอียด]

ประชุมสมัชชาพิจารณ์ระดับเขตรอบ 2 รับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่อข้อเสนอหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 59 815 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 20/06/2559 ถึงวันที่ 20/06/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ หน่วยงานละ 500 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 16/06/2559
[รายละเอียด]

ประชุมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อนและการตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน เขต ๘ อุดรธานี (รุ่นที่ 2) 794 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 18/05/2559 ถึงวันที่ 18/05/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์/พยาบาล/นักกายภาพ นักกายอุปกรณ์/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ดูแลการเบิกจ่าย , ผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อรัง (สสจ. ทั้ง ๗ จังหวัด/ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘) หน่วยงานละ 200 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 12/05/2559
[รายละเอียด]

ประชุมพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ำซ้อนและการตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน เขต ๘ อุดรธานี (รุ่นที่ 1) 516 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 17/05/2559 ถึงวันที่ 17/05/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม แพทย์/พยาบาล/นักกายภาพ นักกายอุปกรณ์/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/เจ้าหน้าที่ดูแลการเบิกจ่าย , ผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อรัง (สสจ. ทั้ง ๗ จังหวัด/ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘) หน่วยงานละ 200 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 12/05/2559
[รายละเอียด]

อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่2 1104 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 29/03/2559 ถึงวันที่ 29/03/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ปิดการลงทะเบียน หน่วยงานละ 150 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 24/03/2559
[รายละเอียด]

อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่1 931 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 28/03/2559 ถึงวันที่ 28/03/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ปิดการลงทะเบียน หน่วยงานละ 150 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 22/07/2559
[รายละเอียด]

ประชุมวัณโรคและโปรแกรม TB Data Hub 578 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 28/03/2559 ถึงวันที่ 29/03/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคและเภสัชกรที่รับผิดชอบเรื่องยาวัณโรค หน่วยงานละ 2 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 24/03/2559
[รายละเอียด]

ประชุมการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 510 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 24/02/2559 ถึงวันที่ 24/02/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสจ. โรงพยาบาล สสอ. อบต./เทศบาล หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 19/02/2559
[รายละเอียด]

อบรมการบริหารจัดการกองทุนและการจัดการปัญหาสุขภาพในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม จ.บึงกาฬ 398 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 19/02/2559 ถึงวันที่ 19/02/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดบึงกาฬ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบต./เทศบาล กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 16/02/2559
[รายละเอียด]

อบรมการบริหารจัดการกองทุนและการจัดการปัญหาสุขภาพในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม จ.หนองบัวลำภู 378 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 26/01/2559 ถึงวันที่ 26/01/2559 เวลา
สถานที่ จังหวัดหนองบัวลำภู
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 21/01/2559
[รายละเอียด]

ชี้แจงแนวทางการบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังยะยะสุดท้าย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เข้าถึงบริการทดแทนไต(RRT) เขต ๘ อุดรธานี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 303 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 29/12/2558 ถึงวันที่ 29/12/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบงานบำบัดทดแทนไตระดับจังหวัดแพทย์/ พยาบาล CAPD, HD หน่วยงานละ 90 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 24/12/2558
[รายละเอียด]

ประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 972 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 04/12/2558 ถึงวันที่ 04/12/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบกำหนดการ ***ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดสำรองห้องพักเอง**** หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 2/12/2558
[รายละเอียด]

เชิญร่วมประชุมโครงการอบรมเรื่อง หลักการสำคัญและเทคนิคในการให้รหัสโรคทางการแพทย์ (Medical Coding) 847 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 01/12/2558 ถึงวันที่ 01/12/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงาน / นักวิชาการ เวชระเบียน เวชสถิติ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการให้รหัสโรคประจำหน่วยบริการ ที่มีประสบการณ์ในการให้รหัสโรคไม่ต่ำกว่า ๑ ปี หน่วยงานละ 2 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 27/11/2558
[รายละเอียด]

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกรรมการเงินกองทุนฯ ของเครือข่ายหน่วยบริการ 933 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 24/11/2558 ถึงวันที่ 25/11/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบกำหนดการ ***ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดสำรองห้องพักเอง**** หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 20/11/2558
[รายละเอียด]

ขอเรียนเชิญข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรม โครงการเสริมทักษะ Counseling ในยุคเริ่มยาต้านไว้รัที่ทุกระดับ CD4 683 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 19/10/2558 ถึงวันที่ 21/10/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบงานโรคเอดส์ ระดับ โรงพยาบาล หน่วยงานละ 3 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 11/10/2558
[รายละเอียด]

ขอเลื่อนการประชุมโครงการมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน จากเดิมวันที่ 8-9 กันยายน 2558 เลื่อนเป็น 3-4 พฤศจิกายน 2558..ขอบคุณคับ 250 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 3/11/2558 ถึงวันที่ 4/11/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยระยะยาว หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 15/10/2558
[รายละเอียด]

อบรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และสวัสดิการรักษาพยาบาลท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย 479 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 11/09/2558 ถึงวันที่ 11/09/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดหนองคาย
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหารอบต./เทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน หน่วยงานละ 3 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 08/09/2558
[รายละเอียด]

ประชุมเตรียมรับการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 463 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 21/08/2558 ถึงวันที่ 21/08/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ๑) ระดับจังหวัด ได้แก่ หัวหน้างานยุทธศาสตร์ฯ หัวหน้างานประกันสุขภาพ งานการเงิน และผู้รับผิดชอบกองทุนที่เกี่ยวข้อง เช่นงบค่าเสื่อม งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งบกองทุนไต จำนวน ๗ ท่าน ๒) ระดับหน่วยบริการ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย แห่งละ ๑ ท่าน หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 19/08/2558
[รายละเอียด]

ประชุมเชิงปฏิบัติการความเข้าใจระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบสวัสดิการว่าด้วยค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ในหน่วยงาน อปท. ขนาดใหญ่ 416 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 19/08/2558 ถึงวันที่ 19/08/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม นายทะเบียน เจ้าหน้าที่ทะเบียนและเจ้าหน้าที่การเงิน จาก อบจ./เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง หน่วยงานละ 3 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 17/08/2558
[รายละเอียด]

อบรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และสวัสดิการรักษาพยาบาลท้องถิ่น พ.ศ. 2558 682 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 14/08/2558 ถึงวันที่ 14/08/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่อปท. และผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานละ 3 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 11/08/2558
[รายละเอียด]

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ประจำปี ๒๕๕๘ 652 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 02/07/2558 ถึงวันที่ 02/07/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ๑. ผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและงานลงทะเบียน สสจ. แห่งละ ๒ ท่าน ๒. ผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและงานลงทะเบียน ของ โรงพยาบาล แห่งละ ๒ ท่าน หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 30/06/2558
[รายละเอียด]

ประชุมแนวทางการเตรียมรับการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (เลื่อนวันประชุม เป็นวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 58 สถานที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น) Downloadหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง และลงทะเบียนที่ udonthani.nhso.go.th/seminar ได้เลยค่ะ) 875 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 18/05/2558 ถึงวันที่ 18/05/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดขอนแก่น
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ๑. สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ : ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ คน ๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด : ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ คน/ จังหวัด ๓. หน่วยบริการ : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ คน/โรงพยาบาล หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 14/05/2558
[รายละเอียด]

โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกลการคุ้มครองสิทธิและประชาสัมพันธ์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช. เขต 8 อุดรธานี 488 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 05/03/2558 ถึงวันที่ 07/02/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดนนทบุรี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ,ผู้ประสานงานระดับจังหวัด สสจ. หน่วยงานละ 40 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 23/02/2558
[รายละเอียด]

เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ปี ๒๕๕๘ 771 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 18/02/2558 ถึงวันที่ 18/02/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม หัวหน้างานประกันสุขภาพ ผู้รับผิดชอบงานบริหารการชดเชย และบันทึกข้อมูลE-Claim หน่วยงานละ 2 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 13/02/2558
[รายละเอียด]

ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ เขต 8 อีสานตอนบน 510 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 21/01/2558 ถึงวันที่ 23/01/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ ทีทำงานด้านคุ้มครองสิทธิ์ หน่วยงานละ 60 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 16/01/2558
[รายละเอียด]

ประชุมชี้แจงการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจ่ายชดเชยกรณีผู้มีสิทธิสำรองจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของพนักงานส่วนท้องถิ่น 890 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 23/01/2558 ถึงวันที่ 23/01/2558 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม หน่วยงาน อปท ที่มีการสำรองจ่ายค่าบริการสาธารณสุขด้วยใบเสร็จมากกว่า 20 คำร้อง ตามรายชื่อที่มีรายละเอียดแนบ หน่วยงานละ 2 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 23/01/2558
[รายละเอียด]

เชิญประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2558(กรุณาลงทะเบียนใหม่) 1083 คนอ่าน
ระหว่างวันที่ 23/12/2557 ถึงวันที่ 24/12/2557 เวลา
สถานที่ จังหวัดอุดรธานี
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม ดังเอกสารแนบ หน่วยงานละ 0 คน
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน : 19/12/2557
[รายละเอียด]