ข่าวการประชุม/อบรม/สัมมนา
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
หัวข้อ/เรื่อง : การประชุมโครงการตรวจติดตาม การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยตรวจสอบ รุ่นที่ 2
วันที่ : 29/03/2561 - 30/03/2561
สถานที่ : โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ลำดับ เลขที่อ้างอิงการลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
การจองห้องพัก
วันที่เข้าพัก
1.
20180323160520 นางสาวอรสา ไชยพิคุณ รพ.บึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ไม่จองห้องพัก  
2.
20180309165731 นางศิริพร หาญเชิงชัย รพ.พรเจริญ อ. พรเจริญ จ.บึงกาฬ ไม่จองห้องพัก  
3.
20180309171924 นางสาวปิยนุช ป้องปิ่น รพ.โซ่พิสัย อ. โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ไม่จองห้องพัก  
4.
20180309182736 นางสาวกฤตยา แพงโคตร รพ.ศรีวิไล อ. ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ไม่จองห้องพัก  
5.
20180309192017 นางสาวยุพิน อินธุวงศ์ รพ.บุ่งคล้า อ. บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ไม่จองห้องพัก  
6.
20180309192517 นางสาวศิริลักษณ์ หอมหวล รพ.บุ่งคล้า อ. บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ไม่จองห้องพัก  
7.
20180312092554 นางสาวสายสมร แสงชัย รพ.ปากคาด อ. ปากคาด จ.บึงกาฬ ไม่จองห้องพัก  
8.
20180312095840 นางสาวมติภา ชัยชิต รพ.ปากคาด อ. ปากคาด จ.บึงกาฬ จองห้องพัก คู่กับนางสาวสายสมร แสงชัย  28/03/2561 13:00
9.
20180312111300 นายกระเสริมศักดิ์ เพชรสมบัติ รพ.เซกา อ. เซกา จ.บึงกาฬ ไม่จองห้องพัก  
10.
20180312140958 นางรุ่งนภา อารีรมย์ รพ.บึงกาฬ อ. เมือง จ.บึงกาฬ จองห้องพัก คู่กับนางศิริพร หาญเชิงชัย  28/03/2561 13:00
11.
20180312141542 นายดนัย สุทธิพรไพศาลกุล สสจ.บึงกาฬ อ. เมือง จ.บึงกาฬ ไม่จองห้องพัก  
12.
20180326105324 นางสหัตถยา ใจหาญ รพ.โนนสัง อ. โนนสัง จ.หนองบัวลำภู จองห้องพัก คู่กับ น.ส.ศิริพร ศรีคราม  28/03/2561 13:00
13.
20180322100846 นางพัฒนาพร สีหาราช รพ.หนองบัวลำภู อ. เมือง จ.หนองบัวลำภู จองห้องพัก คู่กับนางสาวมินตรา อ่อนมะโน  28/03/2561 13:00
14.
20180322102650 นางสาวมินตรา อ่อนมะโน รพ.หนองบัวลำภู อ. เมือง จ.หนองบัวลำภู จองห้องพัก คู่กับนางพัฒนาพร สีหาราช  28/03/2561 13:00
15.
20180322190116 นางสาวพัชรินทร์ ประเสริฐสม รพ.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ. นาวัง จ.หนองบัวลำภู จองห้องพัก คู่กับนางสาวมินตรา อ่อนมะโน  28/03/2561 13:00
16.
20180312154100 นายดำรงค์ ฉิมนิล สสจ.หนองบัวลำภู อ. เมือง จ.หนองบัวลำภู ไม่จองห้องพัก  
17.
20180314113007 นางวิจิตรา โพนสงคราม โรงพยาบาลศรีบุญเรือง อ. ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู จองห้องพัก คู่กับนางรุ่งทิพย์ รงค์ทอง  28/03/2561 13:00
18.
20180314113556 นางรุ่งทิพย์ รงค์ทอง รพ.นากลาง อ. นากลาง จ.หนองบัวลำภู จองห้องพัก คู่กับนางวิจิตรา โพนสงคราม  28/03/2561 13:00
19.
20180314164501 นางปุณญาพร เหล็กหล่ม รพ.น้ำโสม อ. น้ำโสม จ.อุดรธานี จองห้องพัก คู่กับนางสาวจารุวรรณ ชาวกล้า  28/03/2561 13:00
20.
20180316093019 นางสาวศิรินทรา คำพิทูล รพ.นายูง อ. นายูง จ.อุดรธานี ไม่จองห้องพัก  
21.
20180316102719 นางสาวศิริรัตน์ ภูปัญญา รพร.บ้านดุง อ. บ้านดุง จ.อุดรธานี จองห้องพัก คู่กับ  28/03/2561 13:00
22.
20180316113929 นางเสาวลักษณ์ ชวนานุรักษ์ รพ.หนองหาน อ. หนองหาน จ.อุดรธานี จองห้องพัก คู่กับนางสาวศิริรัตน์ ภูปัญญา  28/03/2561 13:00
23.
20180319154850 นางสาวจริยา ศรีรังษ์ รพ.กุมภวาปี อ. กุมภวาปี จ.อุดรธานี จองห้องพัก คู่กับนางสาวยุภารัตน์ ศรีหริ่ง  28/03/2561 13:00
24.
20180320134820 นางสาวยุภารัตน์ ศรีหริ่ง รพ.ห้วยเกิ้ง อ. ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี ไม่จองห้องพัก  
25.
20180320230505 นายณัฐพล ไตรรัตน์เจริญ รพ.หนองแสง อ. หนองแสง จ.อุดรธานี ไม่จองห้องพัก  
26.
20180320231057 นางธนารักษ์ แก้วเฮียง รพ.พิบูลย์รักษ์ อ. พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี ไม่จองห้องพัก  
27.
20180321100121 นางสาวปุณณภา ศิริธร รพ.เพ็ญ อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี ไม่จองห้องพัก  
28.
20180321104003 นายปิยะพงษ์ โพธิ์พุ่ม รพ.กู่แก้ว อ. กู่แก้ว จ.อุดรธานี จองห้องพัก คู่กับ  28/03/2561 13:00
29.
20180321115640 นางจีระวรรณ ไชยสิทธิ์ รพ.หนองวัวซอ อ. หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ไม่จองห้องพัก  
30.
20180310163155 นางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อ. เมือง จ.อุดรธานี จองห้องพัก คู่กับนางโสภา แสงนิล  28/03/2561 21.00
31.
20180310163402 นางโสภา แสงนิล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 อ. เมือง จ.อุดรธานี จองห้องพัก คู่กับนางรุ่งทิพย์ เอกพงษ์  28/03/2561 21.00
32.
20180312114453 นางประวิน เรืองโรจน์ รพ.กุดจับ อ. กุดจับ จ.อุดรธานี ไม่จองห้องพัก  
33.
20180312133101 นางสาวปัญญารักษ์ แสงเจริญ รพ.อุดรธานี อ. เมือง จ.อุดรธานี ไม่จองห้องพัก  
34.
20180312142041 นางวงเดือน เหล่าอรุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อ. เมือง จ.อุดรธานี จองห้องพัก คู่กับนางมยุรี คนยัง  28 มีนาคม 13:00
35.
20180312142323 นางมยุรี คนยัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อ. เมือง จ.อุดรธานี จองห้องพัก คู่กับนางวงเดือน เหล่าอรุณ  28 มีนาคม 13:00
36.
20180312143825 นางสาววาสนา บุญศิริ รพ.บ้านผือ อ. บ้านผือ จ.อุดรธานี ไม่จองห้องพัก  
37.
20180312144220 นางสาวสุภาวดี วิไชยวงศ์ รพ.ศรีธาตุ อ. ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ไม่จองห้องพัก  
38.
20180314151512 นางสาวจารุวรรณ ชาวกล้า รพ.ประจักษ์ศิลปาคม อ. ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี จองห้องพัก คู่กับนางปุณญาพร เหล็กหล่ม  28/03/2561 13:00
39.
20180315095749 นายชัยนรินทร์ เศษสุวรรณ์บุรี รพ.หนองหิน อ. หนองหิน จ.เลย จองห้องพัก คู่กับนายวีระยุทธ แก้วมาตรย์  28-03-2561 13:00
40.
20180315103010 นางสาวกาญจนา ศรีสวัสดิ์ รพ.เลย อ. เมือง จ.เลย ไม่จองห้องพัก  
41.
20180315133435 นางสาวปิยวรรณ แก้วชาเนตร รพ.ผาขาว อ. ผาขาว จ.เลย จองห้องพัก คู่กับนางสาวณิรัชญา ศรีบาล  28/03/2561 08.00
42.
20180315133822 นางสาวณิรัชญา ศรีบาล รพ.ผาขาว อ. ผาขาว จ.เลย จองห้องพัก คู่กับนางสาวปิยวรรณ แก้วชาเนตร  28/03/2561 08.00
43.
20180316090036 นางสาวเยาวธิดา พันสนิท รพ.ภูกระดึง อ. ภูกระดึง จ.เลย จองห้องพัก คู่กับ  28/03/2561 13:00
44.
20180316094925 นางณภัทร สันอาจ รพ.เอราวัณ อ. เอราวัณ จ.เลย จองห้องพัก คู่กับนางสาวปิยะมาศ นันทะผา  28/03/2561 13:00
45.
20180320095352 นางสาวชลธิดา ไชยจักร์ รพ.ภูเรือ อ. ภูเรือ จ.เลย จองห้องพัก คู่กับนางวรรณภา ขาวประทุม  28-03-2561 13:00
46.
20180321101017 นางสาวเอื้อมพร ชาหล้า รพ.ภูหลวง อ. ภูหลวง จ.เลย จองห้องพัก คู่กับนางนุสิทธ์ สุระทิพย์  28/03/2561 13:00
47.
20180321101833 นางนุสิทธิ์ สุระทิพย์ รพ.วังสะพุง อ. วังสะพุง จ.เลย จองห้องพัก คู่กับนางสาวเอื้อมพร ชาหล้า  28/03/2561 13:00
48.
20180321104337 นางสาวปิยะมาศ นันทะผา รพ.ปากชม อ. ปากชม จ.เลย จองห้องพัก คู่กับนางณภัทร สันอาจ  28/03/2561 13:00
49.
20180312101744 นางวรรณภา ขาวประทุม รพ.เชียงคาน อ. เชียงคาน จ.เลย จองห้องพัก คู่กับ  28/03/2561 13:00
50.
20180313110602 นางภัทรา ประดิษฐ์ศิลา รพร.ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ.เลย จองห้องพัก คู่กับ  28/03/2561 13:00
51.
20180313141144 นางสาวสุธาสินี กันละเรด รพ.นาด้วง อ. นาด้วง จ.เลย จองห้องพัก คู่กับนางพรไพลิน สีสมพาน  28/03/2561 13:00
52.
20180313153234 นางนริสา ชูสุวรรณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ. เมือง จ.เลย จองห้องพัก คู่กับนางพิศมัย ศรีเจริญ  28/03/2561 13:00
53.
20180313153743 นางพิศมัย ศรีเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ. เมือง จ.เลย จองห้องพัก คู่กับนางนริสา ชูสุวรรณ  28/03/2561 13:00
54.
20180313163946 นางพิสมัย ศรีเจริญ สสจ.เลย อ. เมือง จ.เลย จองห้องพัก คู่กับนางนริสา ชูสุวรรณ  28/03/2561 13:00
55.
20180320141410 นางพนาลักษณ์ ประศรีทะโก รพ.ศรีเชียงใหม่ อ. ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ไม่จองห้องพัก  
56.
20180321134128 นางชนพิชา พินยา รพ.หนองคาย อ. เมือง จ.หนองคาย ไม่จองห้องพัก  
57.
20180311225828 นางอัญชลีพร วุฒิเป๊ก สสจ.หนองคาย อ. เมือง จ.หนองคาย จองห้องพัก คู่กับ  28/03/2561 13:00
58.
20180312134216 นางสาวศุภวรรณ พิสัยพันธ์ รพ.โพนพิสัย อ. โพนพิสัย จ.หนองคาย ไม่จองห้องพัก  
59.
20180312141200 นางสาวยุวนิช ศิริมงคล รพ.รัตนวาปี อ. รัตนวาปี จ.หนองคาย จองห้องพัก คู่กับณัฐนันท์ วังแสนแก้ว  28/03/2561 14:00
60.
20180312144309 นางสาวณัฐนันท์ วังแสนแก้ว โรงพยาบาลโพธิ์ตาก อ. โพธิ์ตาก จ.หนองคาย จองห้องพัก คู่กับนางสาวยุวนิช ศิริมงคล  28/03/2561 14:00
61.
20180312161922 นางนงลักษณ์ ปัญญาศิริ รพร.ท่าบ่อ อ. ท่าบ่อ จ.หนองคาย ไม่จองห้องพัก  
62.
20180312163847 นายตรีทิพย์นิภา เขาลาด รพ.สังคม อ. สังคม จ.หนองคาย ไม่จองห้องพัก  
63.
20180316084446 นางสาววารีย์ หันธิรัง รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร อ. ภูพาน จ.สกลนคร ไม่จองห้องพัก  
64.
20180316114249 นางสาวสุภา รักภูเสน รพ.ส่องดาว อ. ส่องดาว จ.สกลนคร จองห้องพัก คู่กับนางสาวเบญจมาศ งอยภูธร  28/03/2561 13:00
65.
20180316122007 นางสาวเบญจมาศ งอยภูธร รพ.เต่างอย อ. เต่างอย จ.สกลนคร จองห้องพัก คู่กับน.ส.สุภา รักภูเสน  28/03/2561 13:00
66.
20180316133302 นางสาวมัลลิกา จันทะสาย รพ.สกลนคร อ. เมือง จ.สกลนคร ไม่จองห้องพัก  
67.
20180316151020 นางสาวณเบญจกาญจน์ ฝูงที โรงพยาบาลวานรนิวาส อ. วานรนิวาส จ.สกลนคร ไม่จองห้องพัก  
68.
20180316151355 นางสาววิตราลัย ฮมป่า รพ.พังโคน อ. พังโคน จ.สกลนคร ไม่จองห้องพัก  
69.
20180320092836 นางสาวพิศสุดา แก้วกันหา รพ.บ้านม่วง อ. บ้านม่วง จ.สกลนคร จองห้องพัก คู่กับ  28/03/2561 13:00
70.
20180320133530 นางเมตตา พันธ์เสนา โรงพยาบาลคำตากล้า อ. คำตากล้า จ.สกลนคร ไม่จองห้องพัก  
71.
20180320160334 นางประนัดดา นามสกุล รพ.วาริชภูมิ อ. วาริชภูมิ จ.สกลนคร ไม่จองห้องพัก  
72.
20180320165927 นางสุพรรษา วงษาคร รพ.โคกศรีสุพรรณ อ. โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร จองห้องพัก คู่กับนางสาวนฤมล ไพคำนาม  28/03/2561 13:00
73.
20180320172719 นางสาวนฤมล ไพคำนาม รพ.กุดบาก อ. กุดบาก จ.สกลนคร จองห้องพัก คู่กับนางสุพรรษา วงษาคร  28/03/2561 13:00
74.
20180321091343 นางสาวสมพิศ ปานเนาว์ โรงพยาบาลเจริญศิลป์ อ. เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ไม่จองห้องพัก  
75.
20180326110333 นางมะลิณี แดนรักษ์ สสจ.สกลนคร อ. เมือง จ.สกลนคร จองห้องพัก คู่กับนางสาวรัชนี เต็มอุดม  28/03/2561 13:00
76.
20180321115411 นางสาวจิรประภา ขันติยู รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร อ. พรรณานิคม จ.สกลนคร จองห้องพัก คู่กับ  28-03-2561 13:00
77.
20180321162937 นางสมานจิต ไชยหาทัพ รพ.นิคมน้ำอูน อ. นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ไม่จองห้องพัก  
78.
20180312122816 นางสมยงค์ แง่มสุราช รพ.อากาศอำนวย อ. อากาศอำนวย จ.สกลนคร จองห้องพัก คู่กับนางสาววงศ์จันทร์ โมราช  28/03/2561 13:00
79.
20180312123243 นางสาววงศ์จันทร์ โมราราช รพ.โพนนาแก้ว อ. โพนนาแก้ว จ.สกลนคร จองห้องพัก คู่กับนางสมยงค์ แง่มสุราช  28/03/2561 13:00
80.
20180315092612 นางสาวพุทธพร อินทิชัย รพ.เรณูนคร อ. เรณูนคร จ.นครพนม จองห้องพัก คู่กับนางจิตรลัดดา สุทธิสุวรรณ  28-03-2561 13:00
81.
20180315093706 นางสาวรัชนี เต็มอุดม สสจ.นครพนม อ. เมือง จ.นครพนม จองห้องพัก คู่กับนางมลิณี  28/03/2561 13:00
82.
20180316094840 นางยุภาวรรณ์ เชื้อตาพระ รพ.ท่าอุเทน อ. ท่าอุเทน จ.นครพนม จองห้องพัก คู่กับน.ส.ธนิสสรา อุ่นกลม  28/03/2561 13:00
83.
20180316095055 นางสาวอมรรัตน์ รามพันซะ รพ.โพนสวรรค์ อ. โพนสวรรค์ จ.นครพนม จองห้องพัก คู่กับนางสาวกมลชนก แก้วพิกุล  28/03/2561 13:00
84.
20180316095814 นางสาวธนิสสรา อุ่นกลม รพ.นาหว้า อ. นาหว้า จ.นครพนม จองห้องพัก คู่กับยุภาวรรณ์ เชื้อตาพระ  28/03/2561 13:00
85.
20180316134427 นางนิชาภา สาสอน รพ.วังยาง อ. วังยาง จ.นครพนม ไม่จองห้องพัก  
86.
20180316135007 นางอรทัย เพชรวิไลกุล รพ.นาแก อ. เมือง จ.นครพนม จองห้องพัก คู่กับนางนิชาภา สาสอน  28-03-2561 13:00
87.
20180319095715 นางสุภาภรณ์ ดวงสงค์ รพ.ศรีสงคราม อ. ศรีสงคราม จ.นครพนม ไม่จองห้องพัก  
88.
20180320105435 นางสาวกานต์รวี ตีเฟื้อย รพ.ปลาปาก อ. ปลาปาก จ.นครพนม จองห้องพัก คู่กับ  28/03/2561 13:00
89.
20180321115853 นางสาวศศิธร ทองไว รพ.บ้านแพง อ. บ้านแพง จ.นครพนม ไม่จองห้องพัก  
90.
20180321145141 นางนันทิดา แสนอุบล รพ.นาทม อ. นาทม จ.นครพนม จองห้องพัก คู่กับนาง ชฏา จิตตวิเชียร  28/03/2561 13:00
91.
20180322134250 นางชฎา จิตตวิเชียร รพ.นาทม อ. นาทม จ.นครพนม ไม่จองห้องพัก  
92.
20180313095630 นางสาวจารวี ภูวทิศ รพ.นครพนม อ. เมือง จ.นครพนม ไม่จองห้องพัก  
93.
20180314151856 นางจิตรลัดดา สุทธิสุวรรณ รพร.ธาตุพนม อ. ธาตุพนม จ.นครพนม จองห้องพัก คู่กับน.ส.พุทธพร อินทิชัย  28-03-2561 13:00
------------------------------------------------------------------------------------
| หมดเวลาลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน | Export to Excel