วิสัยทัศน์
       สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการบริหาร ให้มีระบบประกันสุขภาพ ที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข
  พันธกิจ
 

1.สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการบริหารให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข
2.สนับสนุน ส่งเสริม และประสานการพัฒนาคุณภาพหน่วย บริการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3.สนับสนุน ส่งเสริม และประสานให้ประชาชน องค์กรประชาชน และ อปท. มีบทบาทในการพัฒนาและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ
4. คุ้มครองสิทธิ์และสนับสนุน ส่งเสริม การเรียนรู้ของประชาชนให้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
5. สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการสาขาเขตพื้นที่และสนับสนุนระบบบริหารจัดการสำนักงานสาขาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ